12 Ekim 2011 28082 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türk Standardları Enstitüsü Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği- Türk Standardları Enstitüsü Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

- Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik- Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği- Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği

- Çin Tayvanı Menşeli Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Gözetim ve Korunma 99/3 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/11)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/12)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/13)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri