Bakanlar Kurulundan

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karar Numarası: 2011/2164

Karar Tarihi: 22.08.2011

Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2011

Resmi Gazete Sayısı: 28060

Ekli "Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/8/2011 tarihli ve 25129 sayılı yazısı üzerine, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               
               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
BaşbakanB. ARINÇ               A. BABACAN              B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN               F. ŞAHİN               E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı   Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR             T. YILDIZ               M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı      Dışişleri Bakanı V.          Ekonomi Bakanı


T. YILDIZ               S. KILIÇ               M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


İ. N. ŞAHİN              C. YILMAZ               E. GÜNAY               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı            Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


Ö. DİNÇER               İ. YILMAZ               V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı         Orman ve Su İşleri Bakanı


R. AKDAĞ               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma Bakanı

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 1 - 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) İdare; Devlete ait kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü veya bu konutlardan tahsisli olanlardan adına kamu konutu tahsis edilen kamu kurum veya kuruluşlarını, Ankara Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve çeşitli Bakanlıklara tahsis edilen kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan kamu konutları açısından ise maliki idareyi,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanlar ile yönetici veya idare tarafından alınan kararlara uymayanlar ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu halde konutu tahliye etmeyenlerden, tahliye tarihine kadar geçecek süreler için tebligata gerek olmaksızın konutun tahliye edilmesi gereken tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Devlete ait kamu konutları, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yönetilir. Üzerinde kamu konutu bulunan Hazineye ait taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca Hazineye ait taşınmazların idaresine ilişkin yöntemlerle değerlendirilmek suretiyle ekonomiye kazandırılmalarının daha uygun olacağına karar verilenlerin tahsisleri, adına tahsis yapılan idarelerin görüşleri de alınmak suretiyle kaldırılır. Fiilen kamu konutu olarak kullanılan ve tahsisleri kaldırılanların yerine Maliye Bakanlığı tarafından başka kamu konutları tahsis edilir. Tahsisleri kaldırılan kamu konutlarında oturanlara, kurumları tarafından Maliye Bakanlığınca yeni tahsis edilen kamu konutlarından tahsis yapılır. Adına yeni kamu konutu tahsis edilenlerce kurumlarınca yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde oturulan kamu konutunun boşaltılması zorunludur. Bu süre içerisinde kamu konutunu boşaltmayanlar hakkında 34 üncü maddeye göre işlem yapılır. Adına yeni kamu konutu tahsis edilenlerin zorunlu nitelikteki taşınma masrafları Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu Bakanlık tarafından ilgililerine ödenir. Bu amaçla gerektiğinde Maliye Bakanlığınca hizmet satın alınabilir."

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 4 - Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
23/9/1984         18524

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
-------------------- ---------------
1-   14/10/1986     19251     
2-   24/10/1987     19614     
3-   13/12/1988     20018     
4-   16/2/1991      20788     
5-   25/7/1992      21295     
6-   28/10/1992     21389     
7-   16/5/1996      22638     
8-   3/5/1998      23331     
9-   21/5/1998      23348     
10-   3/7/1998      23391     
11-   18/5/2000      24053     
12-   11/6/2002      24782     
13-   8/12/2002      24957     
14-   2/7/2004      25510