15 Temmuz 2011 27995 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2011/2025 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet Daire Başkanlığı ve 9 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARI

- Başbakanlığa Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Sivil Memurlara Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Sivil Memurlara Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/100)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/100)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/17)

KURUL KARARI

- 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 4/7/2011 Tarihli ve 2011/19 Sayılı Kararı- 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 4/7/2011 Tarihli ve 2011/19 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri