14 Temmuz 2011 27994 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 997 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Muğla Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2011/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2011/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- 2010/6 Sayılı Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/10)- 2010/6 Sayılı Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/10)

YARGI BÖLÜMÜ

- ASKERİ YARGITAY KARARI

- Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2011/1, K: 2011/1)- Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2011/1, K: 2011/1)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri