27 Mayıs 2011 27946 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1755 Konya-Kayacık'ta Lojistik Merkez Kurulması Projesi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Yaklaşık 700.000 m2'lik Taşınmaz ile Üzerindeki Muhdesatın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/1769 Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1781 Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2011/1782 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar- 2011/1782 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

- 2011/1783 İstanbul İli, Fatih İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Fatih Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/1787 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde Görevli Memurlara 2011 Yılında 5.500 Saate Kadar Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına 1,25 TL Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hakkında Karar

- 2011/1789 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1795 Bazı Yolcu Trenlerinin İşletilmesi ve Van Gölü Feribot İşletmeciliğinin Yapılması İçin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Görev Verilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408)

- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/27)- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/27)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri