25 Mayıs 2011 27944 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1689 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Taşra Teşkilatında, İl Müdürlükleri Bünyesinde Toplam 27 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması, Bitlis İl Müdürlüğüne Bağlı 1 Adet Şube Müdürlüğünün Bağlantı Değişikliği Yapılarak Zonguldak İl Müdürlüğüne Tahsisi Hakkında Karar

- 2011/1724 Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Olarak Dr. Mehmet Murat YARDIMCI'nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2011/1414 Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- 2011/1761 Yalova Eski Valisi Yusuf Erbay'ın Merkez Valiliğine Atanması Hakkında Karar

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) (Seri No: 2)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 4)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/22)

- Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- 2011 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2011 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2011 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2011 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/5/2011 Tarihli ve 2011/ÖİB-K-09 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri