21 Mayıs 2011 27940 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2011/1773 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2011/1773 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği- Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı Yönetmeliği- Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 2 Sıra Numaralı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)- İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 2 Sıra Numaralı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/79)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/79)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/80)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/80)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/81)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/81)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/82)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/82)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/83)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/83)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/86)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/86)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 18/5/2011 Tarihli ve 2011/48 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/61, K: 2011/38 Sayılı Kararı (24/3/1950 Tarihli ve 5659 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2006 Tarihli ve 5524 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/61, K: 2011/38 Sayılı Kararı (24/3/1950 Tarihli ve 5659 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2006 Tarihli ve 5524 Sayılı Kanun ile İlgili)

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 17/5/2011 Tarihli ve 711 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri