Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşma

Karar Numarası: 2011/1700

Karar Tarihi: 08.04.2011

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27931

10 Haziran 2006 tarihinde İstanbul'da imzalanan ve 23/2/2011 tarihli ve 6148 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/3/2011 tarihli ve HUMŞ/7161742 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
BaşbakanC. ÇİÇEK           B. ARINÇ            A. BABACAN          M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı


H. YAZICI           F. N. ÖZAK           M. Z. ÇAĞLAYAN        F. ÇELİK
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Devlet Bakanı


C. YILMAZ           S. A. KAVAF           C. YILMAZ           A. KAHRAMAN
Devlet Bakanı V.       Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Adalet Bakanı


M. V. GÖNÜL          O. GÜNEŞ            A. DAVUTOĞLU         M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı         Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı


N. ÇUBUKÇU          M. DEMİR            R. AKDAĞ           M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı   Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı


M. M. EKER          Ö. DİNÇER            N. ERGÜN           T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı


E. GÜNAY           V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti, bundan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacaktır,

İki ülke arasında dostane ilişkiler ve işbirliğinin mevcudiyetini teyit ederek, Avrupa ve bölgesel ulaştırma altyapısının iyileştirilmesine yönelik olarak alınan uluslararası kararlar ve özellikle Selanik-İstanbul Avrupa Ulaştırma Koridorunun geliştirilmesi amacıyla iki ülke Ulaştırma Bakanı tarafından 22 Ocak 2004 tarihinde Atina'da imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde iki ülkeyi birbirine bağlayan ulaşım altyapısını geliştirmek yoluyla mevcut ilişkileri daha da geliştirmek arzusuyla,

İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde, ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsünü ortaklaşa inşa etme kararı alarak,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE 1-

Akit Taraflar, her iki ülke topraklarında, Meriç/Evros Nehri üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin İpsala ve Yunanistan Cumhuriyeti'nin Kipi sınır geçiş noktalarında, ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsü inşa etme sürecine başlamayı kararlaştırmışlardır.

MADDE 2-

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Bu amaçla Akit Taraflar, bundan sonra "OPİPK" olarak anılacak bir Ortak Planlama ve İzleme Proje Komitesi kuracaklardır. OPİPK Akit Tarafların heyetlerinden oluşacaktır. Her heyet Akit Taraflardan 6'şar üye ve yedek üyelerden oluşacaktır. Her heyet, milli uzmanları tarafından da desteklenebilecektir. Her Akit Taraf bir heyet üyesini heyet başkanı olarak atayacaktır. OPİPK'nın bütün çalışmalarında ve bu Anlaşmada bahsedilen bütün Protokollerin sonuçlandırılmasında İngilizce kullanılacaktır. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, Akit Taraflarca mutabakata varılacak olan bir tarihte, OPİPK ilk toplantısını gerçekleştirecektir.

MADDE 3-

3.1 Akit Taraflar, bu Anlaşmanın hükümleri çerçevesinde ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsünün inşasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tüm konuların halledilmesi ve tüm faaliyetlerin tespiti, düzenlenmesi ve eşgüdümünün sağlanması hususunda OPİPK'yı yetkilendirirler.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

3.2 OPİPK, kendi üyeleri, yedek üyeleri veya her iki Akit Taraftan uzmanların katılımıyla alt komiteler oluşturabilir.

MADDE 4-

İkinci karayolu sınır geçiş köprüsü mevcut karayolu köprüsünün yakın çevresinde inşa edilecektir. İkinci karayolu sınır geçiş köprüsünün kesin konumu OPİPK tarafından hazırlanacak ve Akit Taraflarca imzalanacak ikili Protokol ile belirlenecektir. Bu Protokolde, köprüdeki sınır çizgisi, Türk-Yunan sınırını belirleyen Komitenin akdettiği 3 Kasım 1926 tarihli Protokol ile tespit edilen sınır çizgisi uygulanarak ve Türkiye'nin 24 Temmuz 1923'de imzaladığı Lozan Barış Antlaşması'na dayanarak belirlenecektir. Protokolün ayrılmaz bir parçasını oluşturacak olan:

a) ikinci karayolu sınır geçiş köprüsünün kesin konumunu gösteren bir harita,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

ve

b) üzerinde sınır geçiş noktasını da gösteren, ikinci karayolu sınır geçiş köprüsünün planı

bu protokole eklenecektir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

OPİPK, köprünün inşaatının tamamlanmasının ardından, sınır geçiş çizgisinin yerini köprü üzerinde işaretleyecektir. Sınır tahdidini teyit eden tutanaklar OPİPK Heyet Başkanları tarafından imzalanacaktır.

MADDE 5-

OPİPK, yapılması gereken çalışmalar (fizibilite, tasarım, çevresel etkiler, mali etütler, vb.) için ve temel teknik veriler dahil olmak üzere, projenin uygulanması için görev tanımı ile ihale evraklarını onaylayacaktır. Tasarıma ilişkin çalışma, mevcut karayolu sınır geçiş köprüsünün güvenlik koşullarını yerine getirip getirmediğini, kullanılmaya devam edilip edilemeyeceğini ve ikinci karayolu sınır geçiş köprüsünün her iki yöndeki trafik akışı için kullanılma ihtiyacının olup olmadığını belirleyecek fizibilite çalışmasını da içerecektir. Yapılacak gerekli etütler, köprünün inşasının Meriç/Evros nehrinin akışını herhangi bir şekilde etkilememesinin güvence altına alınması konusuna da eğilecek ve nehir yatağı ile kanatlarının köprü yapımı öncesi hallerine geri döndürülmesi gereğini de göz önüne alacaktır. Akit Taraflar, Türkiye Karayolları İdaresi ile Yunan devlet şirketi "EGNETIA ODOS S.A."ya yukarıda bahsedilen ihale evrakını, iki kurum arasında akdedilecek bir Mutabakat Zaptı çerçevesinde hazırlama görevini verirler. OPİPK, işin aksamadan yürümesini sağlamak amacıyla, gerekli faaliyetlerin koordinasyonu için de yetkili olacaktır.

MADDE 6-

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Akit Taraflar, bu Anlaşmanın 5. maddesinde kayıtlı gerekli etütlerin ihalesini, uluslararası ihale şartları ve Avrupa Topluluğu Mevzuatı çerçevesinde yapma görevini Yunan devlet şirketi "EGNATIA ODOS S.A."ya verirler. Türk şirketleri yukarıda bahsekonu uluslararası ihalelere katılma hakkına sahip olacaklardır. Uluslararası ihaleler, bu Anlaşmanın 4. maddesinde sözügeçen ikili Protokolün imzalanmasından sonra OPİPK tarafından onaylanacaktır. Etütlere ilişkin sözleşmeler, OPİPK bu yönde karar verdiği takdirde, ek bir ücret ödenmeksizin gözden geçirmeye ilişkin bir madde içerecektir. Etütler hem Yunan devlet şirketi "EGNETIA ODOS S.A hem de Türkiye Karayolları İdaresi tarafından onaylanacaktır. Ayrıca, bu etütler onay için OPİPK'e sunulacaktır. Onay alınamaması durumunda, yukarda bahsi geçen gözden geçirme maddesi uyarınca, etütler gözden geçirmeye ve yeniden OPİPK'in onayına tabi olacaklardır.

MADDE 7-

7.1 Akit Taraflar, Türkiye Karayolları İdaresi'ne ve Yunanistan devlet şirketi "EGNETIA ODOS S.A."ya aşağıdaki hususları kapsayan Proje yönetimi görevini verirler:

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

- İşbu Anlaşma'nın 4. maddesinde öngörülen ikili Protokol temelinde ve Anlaşma'nın 6. maddesinde belirtilen prosedürlere göre onaylanan gerekli etütlere uygun olarak, Proje'nin her bir Akit Tarafa ait kısımlarının inşası için, her iki Tarafça ayrı birer ihale düzenlenmesi,

- İşbu Anlaşma'nın 4. maddesinde öngörülen ikili Protokol temelinde, Proje'nin Akit Taraflar'dan her birine düşen kısmının finansmanı, izlenmesi, idaresi, denetimi ve geçici kabulü görevleri.

Proje'nin yukarıda bahsedilen kısımlarından her biri, Akit Tarafların kendi mevzuatına uygun olarak yürütülecektir. Türkiye Karayolları İdaresi ve Yunanistan devlet şirketi "EGNETIA ODOS S.A."nın temsilcileri ulusal uzmanlar olarak OPİPK toplantılarına katılabilirler.

7.2 Her bir Akit Taraf, kendi toprakları üzerinde, yeni köprüye erişim yolu tasarım çalışması ve inşaatı yapma taahhüdünde bulunurlar.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

MADDE 8-

OPİPK'in ilgili kararlarına göre:

a) Her bir Akit Taraf, Proje'nin inşa sahasını üzerinde herhangi bir tesis olmaksızın teslim edecek ve bu sahaya erişimi maliyeti kendisine ait olmak üzere kolaylaştıracaktır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

b) Karayolu köprüsünün ve erişim yollarının inşaatında gecikme yaşanmamasını teminen, her bir Akit Taraf, Proje'nin inşa sahasını, inşaat sözleşmesinde belirtilen tarihte teslim edecektir.

MADDE 9-

OPİPK, işin gerekli aşamalarının nihai onayı ve nihai sonuçla ilgili bütün kurallar ve prosedürlerin uygulanması hususunda yetkilidir. Bu bağlamda, Proje'nin nihai kabulü, OPİPK tarafından hazırlanacak ve Akit Taraflarca onaylanacak ikili bir Protokol ile gerçekleştirilecektir.

MADDE 10-

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

10.1 İşbu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olarak ve tasarım çalışması, planlama, uygulama, denetim aşamaları vb.'nin gerçekleştirilmesi sırasında inşaat alanına erişimin güvence altına alınması amacıyla, Akit Taraflar diğer Akit Tarafın bölgesine geçmeye yetkili kişilerin listesini birbirlerine sunacaklardır.

10.2 OPİPK üyeleri ve OPİPK'in ileride oluşturacağı Alt Komite'nin katılımcıları da, yukarıda sözü edilen listelere dahil edileceklerdir.

10.3 Yukarıda sözü edilen kişilerin erişim modaliteleri, Türk inşaat sahası ile ilgili olarak Türkiye Karayolları İdaresi yerel temsilcileri ve Yunan inşaat sahası ile ilgili olarak "EGNATIA ODOS S.A." yerel temsilcileri tarafından durum bazında düzenlenir.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

10.4 Her Akit Taraf, giriş ve yabancıların kalışı ile ilgili mevzuatlarına uygun olarak ve AB müktesebatının ilgili maddelerine aykırı olmayacak şekilde, yukarıda sözü edilen kişilere kendi topraklarına girme hakkını en kısa zamanda tanıyacaklardır.

MADDE 11-

İşbu Komite, OPİPK Heyet Başkanlarının danışmaları ve ortak anlaşmaları temelinde, yılda iki kez ve Projenin tamamlanması için gerekli olduğu zamanlarda genel kurul toplantısı yapacaktır. Oturumlar, aksi kararlaştırılmadığı takdirde, sırasıyla her iki ülkede ve OPİPK Heyet Başkanlarının mutabakata vardıkları yerlerde gerçekleştirilir. Her oturumun sonunda, toplantı tutanakları Heyet Başkanları tarafından imzalanacaktır. Her Akit Taraf, kendi OPİPK üyelerinin seyahat ve konaklama giderlerini karşılayacaktır.

MADDE 12-

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Projenin tamamlanmasını ve yeni köprünün hizmete açılmasını müteakip, her Akit Taraf köprünün, işbu Anlaşmanın 4. maddesi uyarınca köprü üzerinde işaretlenmiş olan sınır çizgisinin kendi tarafında kalan bölümünün mülkiyetine sahip olacak ve bakımını yaptıracaktır.

MADDE 13-

İşbu Anlaşmanın yorumlanması ya da uygulanmasına ilişkin her uyuşmazlık, OPİPK tarafından çözüme kavuşturulacaktır. Uyuşmazlık OPİPK tarafından çözümlenemediği takdirde, Akit Taraflar arasında yapılacak görüşmelerle çözümlenecektir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

MADDE 14-

İşbu Anlaşma, yürürlüğe girişe ilişkin iç hukuk prosedürlerinin tamamlandığına dair Akit Tarafların birbirlerine verecekleri ikinci bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma, İstanbul'da, 10 Haziran 2006 tarihinde, her Akit Taraf için birer nüsha olmak üzere, İngilizce iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti        Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti
adına                    adına
ABDULLAH GÜL                DORA BAKOYANNIS
Dışişleri Bakanı ve             Dışişleri Bakanı
Başbakan Yardımcısı


(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)