28 Nisan 2011 27918 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2011/1445 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında İstanbul'da Düzenlenecek Olan Irak'ta Yatırım Fırsatları Konferansına Yönelik Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1445 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında İstanbul'da Düzenlenecek Olan Irak'ta Yatırım Fırsatları Konferansına Yönelik Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/1449 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyeti'ndeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1449 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyeti'ndeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/1644 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1644 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1434 Hakkari İli, Şemdinli İlçesi, Derecik Mevkiinde Daimi Derecik Kara Hudut Kapısının Açılması Hakkında Karar

- 2011/1436 Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar

- 2011/1438 Kırşehir İlinde Bulunan Bazı Alanların Kayabaşı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2011/1440 İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1441 İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1442 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Kadro Karşılığı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

- 2011/1628 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2011/1633 Gözlük Çerçeveleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2011/1634 Emniyet Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2011/1635 Karaman İli, İmaret Mahallesi İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

- 2011/1636 Bazı Alanların Yeşilvadi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2011/1649 İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2011/1650 Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2011/1651 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2011/1651 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2011/1653 Yukarı Menderes Havzası Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği'ne Üye Olan Özdemirci Belediyesinin Adı Geçen Birliğe Katılmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar

- 2011/1654 Karayolları Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminer Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2011/1655 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatına Bağlı Olarak Antalya İlinde Antalya Elmalı Müzesi Müdürlüğü ile Kırşehir İlinde Kırşehir Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1663 Musatepe ve Çetintepe Barajlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/1664 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Hemşirelik Yüksekokulunun Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Hemşirelik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1666 Bazı Yerlerin "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2011/1667 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar- 2011/1667 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

- 2011/1670 Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Akıncı Gümrük Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

- 2011/1673 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2011/1673 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2011/1674 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkında Karar

- 2011/1677 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

- Adıyaman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/69)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/69)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/70)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/70)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/72)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/72)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri