Bakanlar Kurulundan

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar

Karar Numarası: 2011/1667

Karar Tarihi: 04.04.2011

Resmi Gazete Tarihi: 28.04.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27918

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslarda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Esasların yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 8/3/2011 tarihli ve 412 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


C. ÇİÇEK             S. A. KAVAF           A. BABACAN          H. YAZICI
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı V.

H. YAZICI            F. N. ÖZAK            M. Z. ÇAĞLAYAN        F. ÇELİK
Devlet Bakanı          Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ             S. A. KAVAF           C. YILMAZ           A. KAHRAMAN
Devlet Bakanı          Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL           O. GÜNEŞ             A. DAVUTOĞLU         M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı       İçişleri Bakanı         Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU            M. DEMİR             R. AKDAĞ           M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı   Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı

N. ÇUBUKÇU            Ö. DİNÇER            N. ERGÜN           T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı V.   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY             V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı     Çevre ve Orman Bakanı

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 1 - 20/4/2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan; Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esasların 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde/alımlarda sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu, ihalenin/alımın sözleşmeye bağlanması, sözleşmeye davet, idare tarafından şikayetlerin incelenmesi, ek sözleşme düzenlenmesi, gizlilik içinde yürütülmesi gereken alımlarla, denetim-muayene ve kabul işlemleri, ortak girişimler ile alt yükleniciler ve yapım işleri ile ilgili esaslar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 2 - Sayıştayın görüşü alınan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 3 - Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
16/5/2009         27230