Bakanlar Kurulundan

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Numarası: 2011/1651

Karar Tarihi: 04.04.2011

Resmi Gazete Tarihi: 28.04.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27918

Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


C. ÇİÇEK             S. A. KAVAF           A. BABACAN          H. YAZICI
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı V.

H. YAZICI            F. N. ÖZAK            M. Z. ÇAĞLAYAN        F. ÇELİK
Devlet Bakanı          Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ             S. A. KAVAF           C. YILMAZ           A. KAHRAMAN
Devlet Bakanı          Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL           O. GÜNEŞ             A. DAVUTOĞLU         M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı       İçişleri Bakanı         Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU            M. DEMİR             R. AKDAĞ           M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı   Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı

N. ÇUBUKÇU            Ö. DİNÇER            N. ERGÜN           T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı V.   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY             V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı     Çevre ve Orman Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 1 - 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar'ın eki "Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları" cetvelinin 15 inci grubuna "GAMBİYA" ve "GABON CUMHURİYETİ", 22 nci grubuna "NAMİBYA", 25 inci grubuna "ZİMBABVE", 27 nci grubuna "EKVATOR CUMHURİYETİ" ibareleri eklenmiş ve 32 nci grupta yer alan "GAMBİA" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
23/7/2009         27297

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi           Sayısı
------------     ---------------
1- 20/11/2009       27415
2- 22/2/2010        27501
3- 11/2/2011        27843