Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyeti'ndeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma

Karar Numarası: 2011/1449

Karar Tarihi: 10.02.2011

Resmi Gazete Tarihi: 28.04.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27918

5 Eylül 2006 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 9/11/2010 tarihli ve 6068 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyeti'ndeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/1/2011 tarihli ve HUMŞ/8106786 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


C. ÇİÇEK           B. ARINÇ              A. BABACAN           M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bakanı

M. AYDIN           F. N. ÖZAK             M. Z. ÇAĞLAYAN         F. ÇELİK
Devlet Bakanı V.       Devlet Bakanı           Devlet Bakanı          Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ           F. ÇELİK              C. YILMAZ            S. ERGİN
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı V.          Devlet Bakanı          Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL          M. V. GÖNÜL            A. DAVUTOĞLU          C. YILMAZ
Milli Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı V.         Dışişleri Bakanı        Maliye Bakanı V.

N. ÇUBUKÇU          B. YILDIRIM            R. AKDAĞ            B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı V.   Sağlık Bakanı          Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER          V. EROĞLU             M. M. EKER           T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.   Sanayi ve Ticaret Bakanı V.   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY           V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASİNDA KIRCIZ CUM 11 UR İ YETİ' ND EKİ TİKA PROGRAM KOORDİNASYON OFİSİNİN FAALİYETİNE İLİŞKİN

ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti-, (bundan böyle "'Taraflar" olarak anılacaktır) iki ülke arasındaki mevcut dostluk ilişkilerine dayanarak ve aralarındaki sosyal ve ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek ve ilişkilerini teknik işbu ligi yoluyla derinleştirmek amacıyla, aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

MADDE 1-

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

1 - Taraflar, ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına yardım etmek amacı ile işbirliği yaparlar.

2- Bu Anlaşma taraflar arasında teknik işbirliğini yürütmek için genel kuralları belirler. Taraflar, bazı teknik işbirliği projeleri üzerinde ilave anlaşmalar (bundan böyle "proje anlaşmaian;' olarak anılacaktır) imzalayabilirler. Ortak proje ilkesi, proje anlaşmalarında belirlenir ve Özellikle projenin amacı, katılımcıların görevleri ve statüleri, ayrıca projenin hayata geçirilme programı unsurlarını ihtiva eder.

3- Bu Anlaşma çerçevesinde geliştirilecek işbirliği programı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (bundan böyle "TİKA" olarak anılacaktır) ve Kırgız Cumhuriyeti tarafından da Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınea koordine edilir.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

4- TİKA Bişkek Program Koordinasyon Ofisi (bundan böyle "PKO"' olarak anılacaktır), Kırgız Cumhuriyeti topraklarında yürütülen koordinasyon çalışmaları yoluyla teknik yardım sürecini yönetecektir. PKO'nun görevleri, ekonomi, teknoloji, altyapı, kültür, eğitim, sağlık ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla projeler, programlar hazırlanmasını, Kırgız Cumhuriyeti'ne yardım sağlanması konularında koordinasyonu kapsamaktadır.

MADDE .2-

Türk tarafı, proje anlaşmaları çerçevesinde, PKO aracılığı ile, aşağıda belirtilen yollardan Kırgız tarafına yardım sağlayabilir:

a) Uzman, eğitimci, danışman, asistan ve yardımcı personel gönderilmesi (Türk tarafınca Kırgız Cumhuriyeti'nde görevlendirilen tüm personel bundan böyle "Görevlendirilen Uzmanlar" olarak anılacaktır),

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

b)Projeler ve programlar çerçevesinde kullanılacak malzeme ve ekipmanın

temini.

c) Kırgız uzmanların, yönetici kadrosunun, bilim adamlarının yetiştirilmesi ve niteliklerinin geliştirilmesi-,

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

d)Taraflarca uygun görülecek diğer çalışmalar.

MADDE 3-

Ttirk tarafı, ulusal mevzuat ve bu Anlaşma hükümleri uyannc.a aşağıdaki yükümlülükleri üstlenmektedir:

a) PKO çalışmaları için gerekli olan malzeme ve donanımı sağlamak,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

b)PKO"nun yerel personeli de dahil olmak üzere personelini seçmek, istihdam etmek ve ücretlerini ödemek.

c) PKO'nun ulaşım ihtiyaçları için gerekli ulaşım araçlarım sağlamak,

d) PKO'nun masraflarını ve PKO'da çalışan personelin maaşım ödemek,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

e) Teknik yardım projeleri hazırlamak, yürütmek ve eğitim programlarım finanse

etmek,

f) Yardımların koordinasyonu amacı ile uzmanlar göndermek, bunların ücretlerini ödemek,

g)Kırgız tarafının talebi üzerine yerli personele ödenen gelirler hakkında bilgi verilmesi.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

hjTİKA'nın uyguladığı program ve projeler sona erdikten sonra, program ve projeler kapsamında Kırgızistan'a getirilen ve kullanılan donanımın Kırgız Cumhuriyeti 'ne devredilmesi,

MADDE 4-

Kırgız tarafı, ulusal mevzuat ve bu Anlaşma hükümleri uyarınca aşağıdaki yüküm 1 ül ükleri üsti enmektedir:

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

a) Projelerin belirlenmesi, tasarım ve uygulanması sırasında görevlendirilen uzmanlara Kırgız Cumhuriyeti mevzuatında belirtilen usule uygun olarak gerekli tüm

bilgileri sağlamak,

b) Görevlendirilen uzmanların Kırgız Cumhuriyeti'ndeki faaliyetleri süresince çalışmalarına yardımcı olmak,

c) PKO, Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısına diğer Uluslararası Teknik Yardım Kuruluşlarına sağlanan statü, muafiyet ve dokunulmazlıkları ve PKO taralından kullanılan araçlara kullanıldığı sürece diplomatik plaka sağlamak,

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

d) PKO için -uygun bir yer sağlamak,

e) PKO. elektrik, su ve ısıtma ve benzeri ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri, masrafları.PKO ait olmak üzere sağlamak,

f) PKO tescil işlemlerini ve diğer gerekli resmi işlemlerini kolaylaştırmak,

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

g)Tilrk tarafının, projelerde kullanılmak üzere TİKA vasıtasıyla sağlanan ekipman ve hizmetler, malzemelere uygulanan yerel vergiler dahil gümrük vergisi, vergi ve harçlardan muaf tutulmasını sağlamak,

Iı)Bu Anlaşma kapsamında görevlendirilen uzmanların ve ailelerinin, geçici ikametgah vc sair izinlerini sağlamak; kişisel eşyalarının, gümrük vergisi ve sair harçlardan muaf olarak ülkeye sokulmasına ve görev süreleri bittiğinde ülkeden çıkarılmasına izin vermek. KDV de dahil olmak üzere vergilerden ve maaşlarına ve yurtdışından alacaklar ise havalelere tatbik olunacak mali yükümlülüklerden muaf tutulması n ı sağ 1 aınak,

i) Bu Anlaşma kapsamında görevlendirilen uzmanların, Kırgız Cumhuriyeti'ne geldiklerinde, Kırgız Cumhuriyeti havaimıanjarımrı pasaport kontrol noktalarından kolayca geçmeleri:, karşılanmaları ve bu ülkeden ayrılırken uğurlanmaları İçin gerekli kö 1 aylık 1 an sagj amak,

j) Kırgız Cumhuriyeti'nde benzer faaliyetlerde bulunan diğer uluslararası organizasyonlar ve\u diğer ülkelerin temsilcileri vc personeli İle ilgili kolaylık, muafiyet ve avantajların yukarıda belirtilenlere göre daha elverişli olması durumunda söz komisi; ayrıcalıkların, kola\ lıklarm vc muafiyetlerin PKO vc personeli için de en kıya sürede sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 5-

Bu Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten: itibaren gerçekleşmekte olan ve geleceğe dönük hazırlanmakla olan diğer teknik işbirliği projeleri için geçerlidir.

M AD DE 6-

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1- Bu Anlaşma, Tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuk prosedürlerini tamamladıklarım teyit eden son vazıh bildirimlerini teati ettikleri tarihte yürürlüğe girecektir.

2- Bu .Anlaşma, bir yıllık süre ile yürürlükte kalacak olup, taraflardan herhangi birince Anlaşmanın olağan geçerlilik süresinin sona ermesinden en az üç ay önce feshetme niyetinin yazılı olarak karşı tarafa bildirilmemesi halinde kendiliğinden aynı şartlarda uzar.

3- Mevcut. Anlaşma üzerinde yapılacak değişiklikler ve ilaveler, bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen usule gire yürürlüğe giren ve onun ayrılmaz parçası olan diğer protokoller ile işleme konularak her iki tarafın da muvafakati ile yapılacaktır.

4- Bu Anlaşma hükümlerinin yorumu ve Uygulanması ile ilgili ölarak taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaf ve anlaşmazlıklar karşılıklı görüşmeler ve danışmalar yoluyla çözülür.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

5- Anlaşmanın sona ermesi durumunda bu Anlaşmanın hükümleri; Anlaşmanın uygulanması sırasında imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olan özel anlaşmalar çerçevesinde yerine getirilmeyen taahhütler için uygulanmaya devam edecektir.

İşbu Anlaşma. Kırgızca, Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde bütün metinler eşit derecede geçerli olmak tizere ikişer orijinal niisha olarak 5 Eylül 2Ö06'da Ankara'da imzalanmıştır. İşbu Anlaşma hükümlerinin yorumunda anlaşmazlık olduğu takdirde taraflar Rusça metni esas alacaklardır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ       KİRGİZ CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA         HÜKÜMETİ ADINA
Beşir ATALAY          Alikbek DJEKŞBNKULOV
Devlet Bakımı          Dışişleri Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)