09 Nisan 2011 27900 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6224 Türkiye Cumhuriyeti ile Libra Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6224 Türkiye Cumhuriyeti ile Libra Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

- 2011/1567 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2011/1567 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1487 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2011/1489 Çanakkale İli, Fevzipaşa, Kemalpaşa ve Namıkkemal Mahallelerinde Yer Alan bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkındaki 2007/12428 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- 2011/1490 Malatya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Beydağı Yamacı Kentsel Dönüşüm Alanı İçinde Kalması Nedeniyle Malatya Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/1491 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Eskişehir Seyitgazi Müzesi Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

- 2011/1502 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

- 2011/1513 Rize İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/1514 Diyarbakır Kuzeybatı Çevre Yolu ile Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu Üzerindeki Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/1518 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Yer Alan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Düzenlenmesi Hakkında Karar

- 2011/1524 Dış Ticaret Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Birer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1527 Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Sivas İlinde Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (6) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1543 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1554 Valilikler Bünyesinde Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1555 Selçuk Üniversitesi Bünyesinde Yer Alan Seydişehir Mühendislik Fakültesinin Adının Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2011/1557 Denizcilik Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan (10) Adet Gemi Sicil Dairesinin Kaldırılması ve Bunların Yerine (10) Adet Gemi Sicil Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1558 Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Kurulan İzmit Liman Başkanlığının Adının, Kocaeli Liman Başkanlığı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2011/1559 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilmesine İlişkin Sürenin İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar- 2011/1559 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilmesine İlişkin Sürenin İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar

- 2011/1560 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2011 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

- 2011/1572 Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Bünyesinde 2 Adet Daire Başkanlığı ile 6 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1573 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2011/1574 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2011/1568 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2011/1568 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2011/1569 992 Numaralı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununa Müteferri Talimatnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2011/1569 992 Numaralı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununa Müteferri Talimatnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişikliklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişikliklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- 18 Yaşını Doldurmayanlara Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumunun Yapılamayacağına İlişkin Uyarı Yazılarının Şekli ve İçeriğine İlişkin Tebliğ- 18 Yaşını Doldurmayanlara Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumunun Yapılamayacağına İlişkin Uyarı Yazılarının Şekli ve İçeriğine İlişkin Tebliğ

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- 18 Yaşını Doldurmayanlara Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumunun Yapılamayacağına İlişkin Uyarı Yazılarının Şekli ve İçeriğine İlişkin Tebliğ- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri