26 Şubat 2011 27858 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ- Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/24, K: 2010/113 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/24, K: 2010/113 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/24, K: 2010/115 Sayılı Kararı (22/1/1990 Tarihli ve 399 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan 5/2/1992 Tarihli ve 3771 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/24, K: 2010/115 Sayılı Kararı (22/1/1990 Tarihli ve 399 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan 5/2/1992 Tarihli ve 3771 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/105, K: 2010/123 Sayılı Kararı (10/11/2005 Tarihli ve 5429 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/105, K: 2010/123 Sayılı Kararı (10/11/2005 Tarihli ve 5429 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/6 (Değişik İşler), K: 2011/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/6 (Değişik İşler), K: 2011/1 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/19, K: 2011/6 Sayılı Kararı (5/5/2009 Tarihli ve 5894 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/19, K: 2011/6 Sayılı Kararı (5/5/2009 Tarihli ve 5894 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/61, K: 2011/7 Sayılı Kararı (5/5/2009 Tarihli ve 5894Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/61, K: 2011/7 Sayılı Kararı (5/5/2009 Tarihli ve 5894Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/58, K: 2011/8 Sayılı Kararı (7/11/1996 Tarihli ve 4207 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/1/2008 Tarihli ve 5727 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/58, K: 2011/8 Sayılı Kararı (7/11/1996 Tarihli ve 4207 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/1/2008 Tarihli ve 5727 Sayılı Kanun ile İlgili)

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar (E: 2010/6876;K: 2010/5111)- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar (E: 2010/6876;K: 2010/5111)

- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar (E:2010/6877;K: 2010/5117)- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar (E:2010/6877;K: 2010/5117)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri