19 Şubat 2011 27851 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 985 Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2011/1426 Elektrik Enerjisi Alış-Verişi Hakkında 26 Eylül 2006 Tarihli Protokol'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 No'lu Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1426 Elektrik Enerjisi Alış-Verişi Hakkında 26 Eylül 2006 Tarihli Protokol'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 No'lu Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1409 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar- 2011/1409 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

- 2011/1413 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2011/1407 Büyükelçi Atamalarına Dair Karar

- 2011/1420 Büyükelçi Atamalarına Dair Karar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

- Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr.Adalet DEMİR'in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 2011/1359 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2011/1359 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2011/1377 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği- 2011/1377 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Satış ve Kiralama Yönetmeliği- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Satış ve Kiralama Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 405)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 405)

- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/7)- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/7)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/14)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/14)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/17)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/17)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/18)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/18)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/4)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

DÜZELTME

- 17/2/2011 tarihli ve 27849 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile İlgili

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri