Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 2011/7

Sayı/Sıra No:

Tarih: 19.02.2011

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27851

MADDE 1 - 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'in (Tebliğ No: 2010/10) 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) ÇKS'ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2010 tarihi ile 31/12/2010 tarihleri arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(4) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2010 tarihi ile 31/12/2010 tarihleri arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder."

MADDE 2 - Aynı Tebliğ'in 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 1/4/2011 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 31/12/2010 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir."

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.