Karar Sayısı 2011/1377

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği 31/1/2011

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27851

Ekli "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 12/1/2011 tarihli ve 9 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 31/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
BaşbakanC. ÇİÇEK           B. ARINÇ            A. BABACAN          M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı


H. YAZICI           F. N. ÖZAK           M. Z. ÇAĞLAYAN        F. ÇELİK
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Devlet Bakanı


E. BAĞIŞ           S. A. KAVAF           C. YILMAZ           S. ERGİN
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Adalet Bakanı


M. V. GÖNÜL          B. ATALAY            A. DAVUTOĞLU         M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı         Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı


N. ÇUBUKÇU          M. DEMİR            R. AKDAĞ           B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı   Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı


M. M. EKER          Ö. DİNÇER            N. ERGÜN           T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı


E. GÜNAY           V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile afet ve acil durum yönetim merkezlerinin kuruluşu, görev ve sorumlulukları ile bunlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğine ilişkin esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

c) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu: 5902 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen Kurulu,

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

ç) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu: 5902 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde düzenlenen Kurulu,

d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanım,

e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

f) Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyeti,

g) Müdahale: Afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek ve benzeri hizmetlerin verilmesine yönelik çalışmaları,

ifade eder.

Afet ve acil durum yönetim merkezleri ve görevleri

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

MADDE 4- (1) Afet ve acil durum hizmetlerini yürütmek üzere, bakanlıklarda müsteşar veya yetkilendirecekleri yardımcılarının, illerde valinin, kurulması valilerce gerekli görülen ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında afet ve acil durum yönetim merkezleri kurulur.

(2) Bağlı ya da ilgili kurum ve kuruluşlarda afet ve acil durum yönetim merkezleri kurmaya bakanlar yetkilidir.

(3) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin haberleşme, erken uyan ve bilgi sistemleri ile her türlü araç, gereç, teknik donanım ve personel ihtiyaçları kurumların en üst yöneticileri ile valiler ve kaymakamlar tarafından karşılanır.

(4) II ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri yeterli sayıda personeli ile yirmidört saat esasına göre çalışmalarını yürütür. Diğer afet ve acil durum yönetim merkezleri ise üst yöneticilerinin talimatı veya Başkanın talebi üzerine faaliyete geçer ve aynı usule göre faaliyetlerini sona erdirir.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(5) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda kurulan afet ve acil durum yönetim merkezlerinin idaresinden ve faal halde bulundurulmasından sorumlu, asgari daire başkam düzeyindeki en az iki yetkilinin ismi ve her an ulaşılabilecek güncel iletişim bilgileri Başkanlığa bildirilir.

(6) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin denetim, hizmet ve donanım standartları Başkanlıkça belirlenir.

(7) Afet ve acil durumlarda, il ve ilçelerde ilgili kuruluş amirleri de afet ve acil durum yönetim merkezine dahil edilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(8) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin bir afet nedeniyle faaliyete geçmesi halinde, il ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri, 1/4/1988 tarihli ve 88/12777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Afetlere ilişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde personelini tamamlar, yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

(9) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin görevleri şunlardır:

a) Olayın meydana geldiği bölgede en hızlı şekilde tarama yapmak ve olayın büyüklüğü, etkilenen alan ve nüfus gibi bilgileri içeren ilk değerlendirmeleri Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ivedi olarak bildirmek.

b) Olay bölgesine sağlık, arama ve kurtarma ile ilk yardım ekiplerinin sorunsuz ve süratli bir şekilde ulaşabilmesi için trafik, emniyet ve çevre güvenliği tedbirlerini almak.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

c) Olay bölgesinde yapılan tespitler, ölü ve yaralı sayılan, hasar durumları ve acil ihtiyaçlar gibi bilgileri ve bunlara ilişkin gelişmeleri Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ivedilikle bildirmek.

ç) Bakanlık veya bağlı ya da ilgili kurum afet ve acil durum yönetim merkezlerince; görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin olaylarda, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaları öncelikle kurum imkanları ile yürütmek, imkanlarını aşan ihtiyaçları Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirmek.

d) İl afet ve acil durum yönetim merkezlerince; sorumluluk bölgelerinde oluşan olaylarda, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçlann karşılanmasına yönelik çalışmaları öncelikle il imkanları ile yürütmek; hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde il düzeyinde kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

e) İlin imkan ve kapasitesini aşan olaylarda, ihtiyaç duyulan ekip, ekipman ve benzeri yardım malzemelerim; cinsi, miktarı ve nitelikleri açık olarak belirtilmek suretiyle, Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden talep etmek.

(10) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin çalışma usul ve esasları, Başkanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından hazırlanacak yönergelerle belirlenir.

Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve görevleri

MADDE 5- (1) Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili olarak, hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, afet ve acil durum yönetim merkezleri ile sivil toplum kuruluşları arasında, Başbakan adına koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Başkanlık personelinden oluşan ve yirmidört saat esasına göre çalışan Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurulur. Merkezin idari işleri ile sekreterya hizmetleri Müdahale Dairesi Başkanlığınca yürütülür

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgiler toplamak, değerlendirmek ve bu bilgileri gerektiğinde ilgili makamlara iletmek.

b) Müdahale uygulamalarım takip etmek, yönetmek, afet ve acil durum yönetim merkezleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası insani yardım ve müdahale faaliyetlerini koordine etmek.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ç) Afet ve acil durum esnasında yürütülen faaliyetler ve sonuçlan ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

d) Diğer devletlerin ve uluslararası kuruluşların ilgili organlarıyla gerekli görüldüğünde koordinasyon ve işbirliği yapmak.

e) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinde görevli personelin eğitimi ve haberleşme şebekelerinin denenmesi için tatbikatlar planlamak ve icra etmek.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

f) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinde incelemeler yapmak ve gerekli görülen hususlarda önerilerde bulunmak.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ve görevleri

MADDE 6- (1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, meydana gelen veya gelmesi muhtemel büyük ölçekli;

a) Deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) iltica ve nüfus hareketleri,

c) Yangınlar ve kazalar,

ç) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları veya olayları,

d) Tehlikeli ve salgın hastalıklar

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

gibi doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile Başbakan tarafından acil durum veya afet olarak değerlendirilen diğer olay ve durumlarda ulusal düzeyde etkin ve yoğun müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanın talimatıyla faaliyete geçer.

(2) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi; Başkanın başkanlığında, afet ve acil durumun boyutları, ihtiyaç duyulan tedbirlerin özellikleri ve acil durumun nitelikleri dikkate alınarak, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kurum ve kuruluşların asgari daire başkanı düzeyindeki yetkililerinin ve Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi personelinin katılımıyla Başkanlıkça belirlenen yerde çalışmalarına başlar. Gerektiğinde Başkanlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de çalışmalara dahil edilir.

(3) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin idari işleri ile sekreterya hizmetleri Müdahale Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(4) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek, bilgileri gerektiğinde ilgili makamlara iletmek veya Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna sunmak.

b) Müdahale uygulamalarım yönetmek, takip etmek, afet ve acil durum yönetim merkezleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, yetkisi dahilinde olanları çözüme kavuşturmak, yetkisini aşanları Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna sunmak.

c) Afet ve acil durum esnasında yürütülen faaliyetler ve sonuçlan ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

ç) Ulusal ve uluslararası insani yardım ve müdahale faaliyetlerini koordine etmek.

d) Diğer devletlerin ve uluslararası kuraluşlann ilgili organlanyla gerekli görüldüğünde koordinasyon ve işbirliği yapmak.

(5) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu bu Yönetmelik kapsamında acil durumlara ilişkin olarak her konuda karar almaya yetkilidir. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararlarının uygulanmasını takip eder.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(6) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin faaliyetleri, afet ve acil duruma neden olan olayın etkilerinin ortadan kalkması halinde Başbakanın talimatı ile sona erer.

Sorumluluk ve yetki devri

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen görevlerin yerine getirilmesinden kamu kuram ve kuruluşlarının en üst yöneticileri ile valiler ve kaymakamlar sorumludur.

(2) Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sürekli faal halde ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin her an faaliyete geçirilecek şekilde hazır tutulmasından, ilgili makam ve merkezlerin bilgilendirilmesinden, afet ve acil durumlarda Başbakan adına koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan Başkan sorumludur.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, afet ve acil durum yönetim merkezleri ile sivil toplum kuruluşları, hazırlık ve müdahale hizmetleri bakımından görev alanları ile ilgili olarak Başkanlığa karşı sorumludur. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde gözetilecek ilke ve esasları Başkanlık belirler.

(4) Başbakan ihtisas gerektiren müdahale faaliyetlerinin koordinasyonunu yürütmek üzere ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına görev verebilir.

(5) Başbakan, bu Yönetmelikle ilgili yetkilerini Başkanlığın bağlı olduğu Bakan aracılığı ile kullanabilir.

Bütçe

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 8- (1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin ihtiyaçları Başkanlık bütçesinden, afet ve acil durum yönetim merkezlerinin ihtiyaçları kendi kurumlarının ve il özel idarelerinin bütçelerinden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9- (1) 30/9/1996 tarihli ve 96/8716 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile bu Yönetmelik uyarınca ilgili kurumlar tarafından yürürlüğe konulan yönerge, genelge, talimat ve diğer düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI CETVEL

AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|BAKANLIK, KURUM VE      |DOĞAL     |İLTİCA VE   |BÜYÜK     |TEHLİKELİYESALG|RADYASYON    |
|KURULUŞLAR          |AFETLER    |BÜYÜK NÜFUS  |YANGINLAR   |HASTALIKLAR  |TEH. VE     |
|               |        |HAREKETLERİ  |        |        |HAVA KİRLİLİĞİ |
|               |        |        |        |        |GİBİ      |
|               |        |        |        |        |KİM. VE TEK.  |
|               |        |        |        |        |OLAYLAR     |
|               |        |        |        |        |(KBRN)     |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|GENELKURMAY BAŞKANLIĞI    |+       |+       |+       |+       |+        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|ADALET BAKANLIĞI       |+       |+       |-       |+       |-        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI    |+       |+       |+       |+       |+        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|İÇİŞLERİ BAKANLIĞI      |+       |+       |+       |+       |+        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI      |+       |+       |-       |+       |+        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|MALİYE BAKANLIĞI       |+       |+       |+       |+       |-        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI    |+       |+       |+       |+       |-        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|BAYINDIRLIK VE ISKAN     |+       |+       |+       |-       |-        |
|BAKANLIĞI           |        |        |        |        |        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|SAĞLIK BAKANLIĞI       |+       |+       |+       |+       |+        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|ULAŞTIRMA BAKANLIĞI      |+       |+       |+       |+       |+        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|TARIM VE KÖY İŞLERİ      |+       |+       |-       |+       |+        |
|BAKANLIĞI           |        |        |        |        |        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK  |+       |+       |-       |+       |-        |
|BAKANLIĞI           |        |        |        |        |        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|SANAYİ VE TİCARET       |+       |-       |+       |+       |-        |
|BAKANLIĞI           |        |        |        |        |        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR   |+       |+       |+       |-       |+        |
|BAKANLIĞI           |        |        |        |        |        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|
|ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI   |+       |-       |+       |+       |+        |
|------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------|