Bakanlar Kurulundan

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

Karar Numarası: 2011/1409

Karar Tarihi: 18.01.2011

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27851

Ekli "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 4/1/2011 tarihli ve 47 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
BaşbakanC. ÇİÇEK           B. ARINÇ              A. BABACAN          M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı


H. YAZICI           F. N. ÖZAK             M. Z. ÇAĞLAYAN        F. ÇELİK
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı           Devlet Bakanı         Devlet Bakanı


E. BAĞIŞ           S. A. KAVAF            C. YILMAZ           S. ERGİN
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı           Devlet Bakanı         Adalet Bakanı


M. V. GÖNÜL          B. ATALAY             M. AYDIN           A. BABACAN
Milli Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı          Dışişleri Bakanı V.      Maliye Bakanı V.


N. ÇUBUKÇU          M. M. EKER             R. AKDAĞ           B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı V.   Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı


M. M. EKER          N. ERGÜN              N. ERGÜN           R. AKDAĞ
Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.


E. GÜNAY           V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması ve tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için makine ve ekipman alımlarına ilişkin yatırımları desteklemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; 1/1/2011-31/12/2015 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

MADDE 3- (1) Bu Karar, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Hibeye esas proje tutan: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamını,

c) Toplu basınçlı sulama sistemi: Aynı su kaynağını kullanarak çok sayıda tarım işletmesine hizmet veren, sulama suyunu kaynaktan hidrantlara kadar belirli basınç altında ileten sulama sistemlerini,

ifade eder.

Desteklenecek yatırım konulan ile makine ve ekipman alımları

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 5- (1) Bu Karar, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin aşağıdaki konuları kapsar:

a) Ekonomik yatırımlar;

1)Yeni yatırım tesisleri,

2) Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

3) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

4) Alternatif enerji kaynaklan kullanan seralar,

5) Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar eneıjisi kullanan tarımsal üretim tesisleri,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

6) Koyun, keçi ve manda ile ilgili modern sabit yatınmlar,

b) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımlan.

(2) Bu Karar kapsamında desteklenecek makine ve ekipman alımları her yıl tebliğ ile belirlenir.

Proje tutarları ve destekleme oranları

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

MADDE 6- (1) Ekonomik yatırımlarda hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50'sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Toplu basınçlı sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutarı üst limitinin %75'ine hibe yoluyla destek verilir.

(3) Makine ve ekipman alımlarında hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50'sine hibe yoluyla destek verilir.

(4) Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(5) Hibeye esas proje tutarı üst limitleri tebliğ ile belirlenir.

Destekleme kapsamına alınacak iller

MADDE 7-(l) Bu Karar uyarınca destekleme kapsamına alınacak iller ile proje konuları tebliğ ile belirlenir.

Finansman ve ödemeler

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 8- (I) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının % 0.2'si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yc hizmet komisyonu ödenir.

(2) Bu Karar kapsamında yapılan proje başvurulan, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde ve tebliğde öngörülen kriterlere göre değerlendirilir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 9- (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz. Ancak toplu basınçlı sulama sistemi yatırımlarından köylere hizmet götürme birlikleri yararlanabilir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(2)) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süre ile desteklemelerden yararlanamaz.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar. Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşü alınarak, Bakanlıkça her yıl çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

(2) Kalkınma ajansları, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik mali destek programlarının tasarımında, potansiyel faydalanıcılarm niteliği, desteklenecek yatırımlar ve hibe oranlarının tespiti hususlarında bu Karar ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyecek olan tebliğ hükümlerini gözetir.

(3) Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı merkezde, il müdürlükleri ve kalkınma ajansları ise yerel düzeyde gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Karar 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişlcri Bakanı yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)