12 Şubat 2011 27844 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2011/1306 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Nükleer Bir Kazanın Erken Bildirimine ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1306 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Nükleer Bir Kazanın Erken Bildirimine ve Nükleer Tesisler Hakkında Bilgi Değişimine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/1346 Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1346 Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1275 Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ve 3/12/2008 Tarihli ve 2008/14569 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar- 2011/1275 Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ve 3/12/2008 Tarihli ve 2008/14569 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- 2011/1320 Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Karar

- 2011/1332 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde 2 Adet Daire Başkanlığı ve 8 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1356 Ağrı İli, Merkez İlçesi, Fırat Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/1374 Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Yer Alan Çanakkale Bölge Müdürlüğü Bünyesinde 2 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1382 Şırnak Barajının Yapımı Amacıyla, Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/1406 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücreti Oranlarının Tespitine İlişkin Karar- 2011/1406 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücreti Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Milli Eğitim ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- KADRO ARTIRILMASI KARARI

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Kadro Artırılması Kararı

- İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Kararlar

TEBLİĞLER

- Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (NO: YİG-16/2010-03)

- Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/2/2011 Tarihli ve 4048 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/2/2011 Tarihli ve 4048 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/2 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/2 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/1 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri