11 Ocak 2011 27812 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptali Hakkında Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mustafa Kemal Üniversitesi Arıcılık ve İpekböceği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

- Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2010 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/22, K: 2010/82 Sayılı Kararı (20/2/2008 Tarihli ve 5737 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/22, K: 2010/82 Sayılı Kararı (20/2/2008 Tarihli ve 5737 Sayılı Kanun ile İlgili)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri