22 Aralık 2010 27793 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6088 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 6088 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/1089 Saros Körfezi'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlanı ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Sınır Koordinatlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2010/1155 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2010/1156 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2010/1157 Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2010/1160 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu İçişleri Bakanlığı Temsilciliğine, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Zühtü ARSLAN'ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2010/1161 Büyükelçi Atamasına Dair Karar

- İçişleri ile Dışişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Başkent Üniversitesi Profesör Doktor Leyla-Turgut Zileli Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Kimya Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: SGM/14)

- Mecburi Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/27)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri