18 Aralık 2010 27789 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6087 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu- 6087 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/1132 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Karacadağ Bucağı, Erkonağı Köyüne Bağlı Dönemeç Köy Altı Yerleşim Biriminin Ana Köyden Ayrılarak Dönemeç Adıyla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

- 2010/1153 Bazı Alanların Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 330)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 330)

- Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/55)

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/1)- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/1)

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 25 nci Maddesine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/2)- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 25 nci Maddesine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2010/2)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/12/2010 Tarihli ve 2007/ÖİB-K-19 Sayılı Kararı

- Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2011 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2011 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 16/12/2010 Tarihli ve 3980 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 16/12/2010 Tarihli ve 3980 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları