12 Kasım 2010 27757 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2010/1014 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/1014 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/991 Aziziye Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2010/1007 Uygulama Alanı Olarak İlan Edilen Şanlıurfa İlinde, Köy Altı Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

- 2010/1043 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar- 2010/1043 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik- Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 401)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 401)

- Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/ Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/3)

- İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 49)

- Doğal Çiçek Soğanlarının 2011 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/54)

- Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/10)- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/10)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/11/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

- Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2011) ile İlgili 25/10/2010 Tarihli ve 2010/35 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları