30 Ekim 2010 27744 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6019 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İstanbul, Türkiyede Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6019 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İstanbul, Türkiyede Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/936 Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/937 Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/938 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/939 Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Türkiyat Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2010/940 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/941 Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/957 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatında İlçe Müdürlükleri Kurulması Hakkında Karar

- 2010/960 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/963 Örtü Altı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar- 2010/963 Örtü Altı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar

- 2010/975 Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Irmağı Havzasında Yer Alan Filyos Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2010/982 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2010/982 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2010/983 Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri Demiryolu Bağlantısı ve İstasyon Tesisleri İnşaatı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2010/981 Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Milli Savunma, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- Manisa İli Demirci İlçesi Merkez Bucağı Dikilitaş Köyünün, Aynı İlin Gördes İlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/50)- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/50)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/26)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/29)

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2010/44)- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2010/44)

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/48)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/10/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/83, K: 2010/28 Sayılı Kararı (26/1/2006 Tarihli ve 5450 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/83, K: 2010/28 Sayılı Kararı (26/1/2006 Tarihli ve 5450 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/38, K: 2010/76 Sayılı Kararı (8/2/2007 Tarihli ve 5580 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/38, K: 2010/76 Sayılı Kararı (8/2/2007 Tarihli ve 5580 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/77, K: 2010/77 Sayılı Kararı (4/12/1984 Tarihli ve 3091 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/77, K: 2010/77 Sayılı Kararı (4/12/1984 Tarihli ve 3091 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları