27 Ekim 2010 27742 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik- İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife) (Seri No: 13)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/10/2010 Tarihli ve ÖİB-K-16 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- 23/10/2010 Tarihli ve 27738 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, 2010/967 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki ile İlgili- 23/10/2010 Tarihli ve 27738 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, 2010/967 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları