23 Ekim 2010 27738 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6015 Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun- 6015 Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun

- 6016 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6016 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6017 Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6017 Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve Tika Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve Tika Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARI

- 977 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bulunan Bir Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2010/967 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2011 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar- 2010/967 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2011 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/20)

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ'nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/21)

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali AYDIN'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/22)

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Müşavir Hazine Avukatı Rasim AYTİN'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/23)

YÖNETMELİKLER

- Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Yapı Denetimi İzin Belgesi Müracaatlarının Değerlendirilmesine Dair Tebliğ- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Yapı Denetimi İzin Belgesi Müracaatlarının Değerlendirilmesine Dair Tebliğ

- Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 42)- Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 42)

- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 26)- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 26)

- Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 44)- Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 44)

- Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 70)- Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 70)

- İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 71)- İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 71)

- Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 72)- Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 72)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/33, K: 2010/78 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 13/11/1981 Tarihli ve 2559 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/33, K: 2010/78 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 13/11/1981 Tarihli ve 2559 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/19, K: 2009/85 Sayılı Kararı (13/1/2005 Tarihli ve 5286 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/19, K: 2009/85 Sayılı Kararı (13/1/2005 Tarihli ve 5286 Sayılı Kanun ile İlgili)

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları