07 Ekim 2010 27722 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/856 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ortak Olduğu AB Etiproducts Oy Firmasının Nominal Sermayesinin Artırılması Hakkında Karar

- 2010/861 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ortak Olduğu Etimine Sa Firmasının Nominal Sermayesinin Artırılması Hakkında Karar

- 2010/920 "Resmi İstatistik Programı (2007-2011, Revize 3)"nın Kabul Edilmesi ve 15/6/2009 Tarihli ve 2009/15106 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- 2010/922 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan 1 Adet Daire Başkanlığının Bakanlık Ana Hizmet Birimlerinden Olan Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

- 2010/923 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2010/643 Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik- 2010/643 Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

- 2010/912 Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği- 2010/912 Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği

- Hakim ve Savcılara Dizüstü Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmelik- Hakim ve Savcılara Dizüstü Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Galatasaray Üniversitesi Karar Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kocaeli Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Rize Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zirve Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/45)

- Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (No: 2010/4)

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay Onüçüncü Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay Onüçüncü Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları