Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden

Karar Tarihi:

Esas No: 2010/7813

Karar No: 2010/9918

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2010

Resmi Gazete Sayısı: 27722

Özü: Harçlar Kanununun 28/a maddesi hükmü gereğince karar ve ilam harçlarının 1/4 ünün peşin olarak alınmnası gerektiği, davanın reddi halinde maktu red harcının alınarak kalan tutarın iadesinin gerektiği hk.

YARGITAY İLAMI

Mahkemesi : Hendek Asliye Hukuk Mahkemesi

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

Tarihi : 24/10/2007

Numarası : 2007/56-2007/374

Davacı : Yılmaz Zencir

Davalı : 1- Sabahat Alşan, 2- Reyhan Alşan (Zencir), 3- Osman Alşan, 4- Şükran Soral, 5- Emine Alşan, 6- Emrah Alşan, 7- Emre Alşan, 8- Esin Alşan, 9- Hendek Belediye Başkanlığı

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

İhbar Olunan : Grup Bornova Sigorta Acenteliği Ltd.Şti. Vekili avukat Ayfer Altay

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Davacı, bir kısım davalıların da murisleri olan kayınpederi Cemal Alşan'dan şifahen ve haricen bir arsa satın aldığını, üzerine ev yaptığını, davalılara karşı açtığı tapu iptali ve tescili davasını kaybettiğini, hükmün kesinleştiğini, bu arada davalıların birbirlerine karşı açtıkları izalei şüyu davasının devam ettiğini, arsa üzerindeki muhdesatın kendisine ait olduğunu ileri sürerek muhdesat bedeli olan 100.000YTL.nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar savunmada bulunmamışlardır.

Mahkemece, davalılar arasında görülen izalei şüyu davasının derdest olduğu, henüz taşınmazın satışının yapılmadığı, bu aşamada açılan davanın dinlenme olanağının bulunmadığı gerekçe gösterilerek davanın reddine, peşin harcın mahsubu ile yeniden harç alınmasına yer olmadığına karar verilmiş; hüküm bu haliyle kesinleşmiş, bu kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemece, hükümde ödenmesi gerekenden fazla olan harcın istek üzerine geri verilmesi yönünde karar verilmesi gerekirken, konuya ilişkin herhangi bir karar verilmemesi doğru olmadığı gerekçesiyle kanun yararına temyiz isteminde bulunmuştur.

Konusu belli bir değer ile ölçülebilen davalarda 492 Sayılı Harçlar Kanununun 28/a maddesi hükmünce karar ve ilam harçlarının 1/4 ü peşin olarak alınır. Yine aynı yasa eki (1) Sayılı Tarifeye göre davanın reddi halinde maktu red harcına hükmedilir. Anılan Yasanın 31. Maddesinde ise "peşin alınan karar ve ilam harcı işin hitamında, ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri verilir" yazılıdır. Eldeki davada davacı, dava dilekçesinde harca esas değeri 100.000 YTL. göstermek ve Harçlar Yasasında öngörülen 1.350,00 YTL. Peşin harcı da yatırmak suretiyle talepte bulunmuştur. Yapılan Yargılama sonucunda davanın reddine karar verildiğine göre peşin harçtan 13,10 TL maktu red harcının mahsubundan sonra fazla yatırılan harcında iadesine karar verilmesi gerekir. Bu yönün gözardı edilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK.nun 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonucuna etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 5/7/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.