Bakanlar Kurulundan

Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği

Karar Numarası: 2010/912

Karar Tarihi: 23.8.2010

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2010

Resmi Gazete Sayısı: 27722

Ekli "Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması, Milli Savunma Bakanlığının 6/11/2009 tarihli ve 1063 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 23/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan


C. ÇİÇEK           B. ARINÇ            A. BABACAN          M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı

H. YAZICI           F. N. ÖZAK           M. Z. ÇAĞLAYAN        F. ÇELİK
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         DevletBakanı

E. BAĞIŞ           S. A. KAVAF           C. YILMAZ           S. ERGİN
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL          B. ATALAY            A. DAVUTOĞLU         M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı         Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU          M. DEMİR            R. AKDAĞ           B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı   Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER          Ö. DİNÇER            N. ERGÜN           T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY           V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda çalışan sefer görev emirli yedek personelin erteleme işlemlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Dayanak

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun ile 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Erteleme: Seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen milli harp gücünü ve genel hayatı olumsuz yönde etkilememesi amacıyla, kamu ve özel kurum ve kuruluşların çalışmalarını aksatmadan sürdürmesi için bu yerlerde çalışan bazı personelin silah altına alınmasının veya bunlara lojistik yükümlülük uygulanmasının geçici olarak geri bırakılmasını,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

b) İlgili bakanlık veya kurum: Kamu kurum ve kuruluşlarının bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu bakanlığı; özel kuruluşlar için hizmet veya mahiyeti itibarıyla kontrolüne veya denetimine tabi olduğu bakanlığı; herhangi bir bakanlıkla bağlılık ilişkisi bulunmayan kamu kurumlarının kendisini,

c) Kurum ve kuruluş: Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamuya ve özel sektöre ait bütün işyerlerini,

ç) Seferberlik Dairesi Başkanlığı: Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığını,

d) Yedek personel: Muvazzaflık hizmetini tamamlamış, askerlik çağı içinde bulunan personeli,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Erteleme İşlemleri

İlke ve esaslar

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

MADDE 4 - (1) Yedek personel erteleme işlemleri aşağıda belirtilen ilke ve esaslara göre yapılır.

a) Erteleme işlemleri barıştan itibaren yedek personel için yapılır.

b) Yaş sınırı içindeki yedek personel, barış döneminde yapılacak hazırlıklardan, sefer ve savaş hizmetlerinden muaf tutulamaz. Ancak;

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri üyelikleri süresince, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlar ile vali ve kaymakamlar, görevleri devam ettiği sürece ertelenmiş sayılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ile yurtiçi veya yurtdışı müttefik karargahlarda çalışan yedek personel, seferberlik veya savaş halinin devamı ve bulundukları görevde çalıştıkları sürece Seferberlik Dairesi Başkanlığınca ertelenir. Bu personelin seferberlik ve savaş halinin devamı süresince görevden ayrılmaları, bağlı bulundukları komutanlığın iznine tabidir.

c) Erteleme işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı ilk planda düşünülür.

ç) Kurum ve kuruluşlarda ertelenecek görevli uzman veya kilit personel tespit edilirken, faaliyetin devamı için gereken en az sayıda personel teklif edilir. Aynı görevi yapabilecek birden fazla personel bulunan görev yerleri için erteleme teklifi yapılmaz.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

d) Seferberlik ve savaş hallerinde; Türk Silahlı Kuvvetleri ile halkın ihtiyaçlarını karşılayan ve faaliyetlerinin aksaması genel hayatı olumsuz yönde etkileyecek kurum ve kuruluşlarda çalışan yedek personelin erteleme işlemleri, ilgili bakanlığın uygun görmesi halinde Seferberlik Dairesi Başkanlığınca yapılır.

e) Bakanlıklar ve mülki idare amirliklerince merkezi ve bölgesel olarak seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin de ertelemesi yapılır.

f) Seferberliğin ve savaş halinin ilanından itibaren en az üç ay önce asil veya vekil olarak görevlendirilmiş personelin ertelemesi geçerli sayılır.

g) Seferberlik ve savaş halinde yedek personel ertelemesi en çok iki aya kadar geçerlidir. Ancak, bu sürenin içinde veya sonunda, Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi halinde, Milli Savunma Bakanlığının önerisiyle Bakanlar Kurulunca (b) bendinde yazılı personel dışında kalan diğer ertelemeler kısıtlanabilir, kaldırılabilir veya uzatılabilir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

ğ) Seferberlik ve savaş halinin devamı süresince, ertelenen personelden gerekli görülenlerin silah altına alınması, ertelilik durumlarının uzatılması veya başka yerlerde görevlendirilmesi, Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi üzerine, Milli Savunma Bakanlığının önerisiyle Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

h) Yaş sınırı içindeki yedek personelin erteleme işlemi yapılırken doğum tarihi önce olanlardan başlanarak doğum tarihi sonra olanlara doğru inilir.

ı) Ertelemesi yapılan personelin sefer görev emri geri alınarak, Seferberlik Dairesi Başkanlığı tarafından iptal edilir. Personelin ertelemesi kaldırıldığında ihtiyaç halinde tekrar sefer görev emri verilebilir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

i) Herhangi bir sebeple geçici veya devamlı olarak faaliyeti durdurulan kurum ve kuruluşlarda görevli personelin ertelemeleri iptal edilir.

Erteleme işlemleri

MADDE 5 - (1) Personel erteleme işlemleri aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre yürütülür.

a) Kurum ve kuruluşlar; barış döneminde yapacakları hazırlıklar kapsamında, ertelemesi teklif edilecek sefer görev emirli personelin yerine, ertelemesini teklif etmeden önce aynı görevi yapabilecek; öncelikle kadın, askerliğe elverişli olmayan, yaş sınırı dışına çıkan ve yaş sınırı içinde olmakla birlikte sefer görev emirsiz personel temin etmekten sorumludur. Bu gibi personelin bulunmaması halinde, personel erteleme teklifi doğum tarihi önce olanlardan başlanarak yapılır.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

b) Yedek personelin yaş sınırı içinde bulunması, sefer görev emirli olması, aynı görevi yapabilecek personel bulunmaması halinde çalışmakta olduğu kurum ve kuruluş yetkilileri tarafından her biri için personel erteleme teklif formu düzenlenir. Düzenlenen bu formlar ilgili bakanlık veya kurum tarafından, onayını müteakip, Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilir.

c) Kurum ve kuruluşlar, personel erteleme teklif formunu tanzim ederek ilgili bakanlığa gönderir. Bakanlıklar formu inceleyip, doğru ve uygun olanları onayladıktan sonra sefer görev emri aslı ile birlikte Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderir. Hatalı olanları ve uygun olmayanları iade eder.

ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı yedek personelin, yaş sınırı içinde olmaları halinde, her biri için düzenlenecek personel erteleme teklif formu veya ertelemeye esas bilgileri ilgili bakanlık veya kurum tarafından Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilir. Yedek personel görev yerinden ayrıldığında, değişiklikler de aynı şekilde bildirilir.

d) Kurum ve kuruluşlar, hizmet ve mahiyeti itibarıyla hangi bakanlığın hizmet ve faaliyet alanına veya denetimine tabi bulunuyorsa, anılan kurum ve kuruluşların personel erteleme işlemleri o bakanlık tarafından yürütülür.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) Ertelenmiş olan personel her yıl yedeklik yoklamasını yaptırmakla yükümlüdür. Erteleme ve ertelemenin kaldırılmasına ait kayıtlar Seferberlik Dairesi Başkanlığınca tutulur.

f) Milli Savunma Bakanlığınca her yıl yayımlanan yedek personel yaş sınırlarını gösteren listenin mülki amirliklere duyurulması İçişleri Bakanlığınca sağlanır. Kurum ve kuruluşlarca erteleme tekliflerinde bu liste esas alınır.

g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen personel hariç, erteleme işlemi teklif edilen personel, tatbikat ve ferdi seferberlik eğitimine katılımı planlandıktan sonra, hakkında erteleme işlemi yapılmaz. Ancak tatbikat ve ferdi seferberlik eğitimi bittikten sonra uygun olanlar, teklif edildiği takdirde ertelenir.

ğ) Erteli personel görevinden ayrıldığında erteleme iptal işlemi sonuçlanmadan, ilgili kurum ve kuruluşlarca aynı görev yeri için başka bir yedek personel hakkında erteleme önerisi yapılmaz.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

h) Yedek personel ile ilgili ertelemeye ilişkin formlar ve diğer işlemler yönergede belirtilen usûl ve esaslara göre yürütülür.

Özel kurum ve kuruluşlarda görevli personelin erteleme işlemleri

MADDE 6 - (1) Özel kurum ve kuruluşlarda erteleme işlemleri hakkında 5 inci maddede yer alan usûl ve esasların yanı sıra aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yiyecek, elbise, silah ve teçhizat ile mühimmatının tedarik ve ikmali konusunda istifade edileceği değerlendirilen özel kurum ve kuruluşlarda çalışan yedek personelin ertelemesi, her biri için düzenlenen personel erteleme teklif formunun ilgili bakanlık tarafından bildirilmesi halinde Seferberlik Dairesi Başkanlığınca yapılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Harp sanayi seferberliği kapsamında yer alan özel kuruluşlarda çalışan personelin ertelemesi için, çalışmakta olduğu kuruluş yetkilileri tarafından her biri için personel erteleme teklif formu düzenlenir. Düzenlenen bu formlar, faaliyet ve mahiyet itibarıyla bağlı veya kontrolünde bulunduğu ilgili bakanlığın uygun görmesi halinde Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilir.

c) Merkezi planlama ile mal ve hizmet, özel nakliyat (kara, hava ve deniz yolu), özel inşaat, iş makineleri, deniz ve hava araçları seferberliği kapsamında, sefer görevlendirmesi yapılan özel kuruluşlarda görevli personelin ertelemesi her biri için düzenlenen personel erteleme teklif formunun ilgili bakanlık tarafından bildirilmesi halinde Seferberlik Dairesi Başkanlığınca yapılır.

ç) Mülki idare amirliklerince milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla bölgesel olarak seferberlik ve savaş planlamasında sefer görevlendirmesi yapılan özel kuruluşlarda görevli personelin de ertelemesi, her biri için düzenlenen personel erteleme teklif formu ilgili bakanlık tarafından bildirilmesi halinde Seferberlik Dairesi Başkanlığınca yapılır.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Ertelemenin kaldırılması

MADDE 7 - (1) Ertelemenin kaldırılması aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre yürütülür.

a) Kurum ve kuruluşlar, personel erteleme iptal formunu tanzim ederek ilgili bakanlığa gönderir. Bakanlıklar formu inceleyip, doğru ve uygun olanları onayladıktan sonra Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderir.

b) Ertelenen yedek personelin görev yerinden ayrılması halinde, personel erteleme iptal formu, en geç bir ay içinde kurum ve kuruluşlarca tanzimini müteakip ilgili bakanlık veya kurum tarafından onaylanarak Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

c) Yedek personel ile ilgili ertelemenin iptaline ilişkin formlar ve diğer işlemler yönergede belirtilen usûl ve esaslara göre yürütülür.

Erteleme faaliyetlerinin kontrol ve denetimi

MADDE 8 - (1) Yedek personel erteleme faaliyetlerinin kontrol ve denetimi aşağıdaki usûl ve esaslara göre yürütülür.

a) Kurum veya kuruluşlar, personel erteleme teklif ve iptal formlarını ve bunlara ait değişiklikleri istenildiği zamanda yetkililere bildirmek veya göstermekle sorumludur.

b) Kurum ve kuruluşların erteleme işlemleri, bu kurum ve kuruluşların erteleme işlemlerinden sorumlu birim amirleri tarafından her yıl bir kez denetlenir ve denetlemeyi müteakip bir ay içinde denetleme sonuç raporu, erteleme teklif ve iptal formlarıyla birleştirilerek silsile takip etmek suretiyle ilgili bakanlık veya kuruma gönderilir. İlgili bakanlık veya kurum denetleme sonuç raporunu inceleyerek aksayan hususlarla ilgili gerekli tedbirleri alır.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

c) Kurum ve kuruluşlar, her yıl Ekim ayında yedek personelin, ertelemesine esas görevine devam edip etmediğini araştırır; görevinden ayrılmış olanların ertelemesinin iptali için ilgili bakanlık veya kurum aracılığıyla Kasım ayının onbeşinci gününe kadar Seferberlik Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelikte yönerge ile düzenleneceği belirtilen hususlar Milli Savunma Bakanının onayı ile yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Erteleme Yönergesinde gösterilir. Yönergede yer alan ertelemeye ilişkin formlar ve gerekli bilgiler Milli Savunma Bakanlığı internet sayfasında yayımlanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 - (1) 12/12/1991 tarihli ve 91/2512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.