01 Ekim 2010 27716 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/895 Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar- 2010/895 Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/915 Milletlerarası Para Fonunun Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar- 2010/915 Milletlerarası Para Fonunun Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/844 Bazı Alanların Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2010/852 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından Yapılacak İhalelere İlişkin 30/5/2009 Tarihli ve 2009/15108 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2010/855 Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2010/857 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirket Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik- Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

- Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik- Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 276)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 276)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 400)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 400)

- 2010 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2010 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2010 Yılı Ağustos Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2010 Yılı Ağustos Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/9 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

DÜZELTME

- Sağlık Bakanlığına Ait 29/9/2010 Tarihli ve 2010/645 sayılı Atama Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları