07 Ağustos 2010 27665 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/731 Bazı Yerleşim Alanlarının "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Alanlarının Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

- 2010/747 4046 Sayılı Kanun ile İhdas Edilen Bazı Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilerek Çeşitli Kurumlara Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

- 2010/748 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına Dair Karar

- 2010/754 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

ATAMA KARARI

- Milli Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Yaşam Boyu Dayanışma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-11)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-11)

- Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (No: 2010/35)

- Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği (No: 2010/36)

- Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/37)- Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/37)

- Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VII, No: 39)- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VII, No: 39)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları