05 Ağustos 2010 27663 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/706 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

- 2010/709 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2010/709 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2010/722 Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/723 İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/724 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Hukuk Fakültesinin Adının Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2010/725 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2010/725 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2010/740 16/3/2010 Tarihli ve 2010/291 Sayılı Kararname ile Tabiat Parkı Olarak Belirlenen "Sera Gölü Tabiat Parkı"nın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2010/717 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2010/717 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2010/738 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2010/738 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik- Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

- Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik- Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik

- Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

- Rize Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/38)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/23)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/24)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları