27 Temmuz 2010 27654 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2010/610 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2010/610 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2010/673 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ukrayna Devlet Mali Denetleme Komitesi Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2010/673 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ukrayna Devlet Mali Denetleme Komitesi Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2010/587 Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

- 2010/589 Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

- 2010/592 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2010/592 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2010/593 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/594 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının Fen Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2010/611 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar

- 2010/613 Erzurum İli, Yakutiye İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Yakutiye Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2010/614 Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2010/618 Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesi, Merkez Bucağı, Tatlıca Köyüne Bağlı Yalınlı Köy Altı Yerleşim Biriminin Ana Köyden Ayrılarak Merkezi Yalınlı Bağlısı Olmak Üzere Yalınlı Adıyla Bağımsız Köy Haline Getirilmesi Hakkında Karar

- 2010/619 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Karar- 2010/619 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Karar

- 2010/620 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofislerinin Faaliyetleri, Bu Ofislerde Görevlendirilecek Personel ve Ödenecek Ücretler ile Ofislerin Yerel İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2010/627 Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Karar- 2010/627 Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Karar

- 2010/632 Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Daire Başkanlığı ve 8 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2010/682 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" İlan Edilen Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Merkez Bucağı, Kızılhüyük Köyüne Bağlı Gölen Bağlısının, Köyden Ayrılarak Merkezi Gölen Olmak Üzere, Aynı Adla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

- 2010/684 Bodrum Yarımadası İçmesuyu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2010/702 İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2010/704 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

- 2010/705 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Bitlis Eren Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Muğla Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tunceli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları