21 Nisan 2010 27559 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Turgut Özal Üniversitesi Ana Yönetmeliği

GENELGELER

- İhtiyaç Fazlası Personel ile İlgili 2010/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- İhtiyaç Fazlası Personel ile İlgili 2010/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Görev Dağılımı ile İlgili 2010/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Görev Dağılımı ile İlgili 2010/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/30)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/4/2010 Tarihli ve 2010/19 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/4/2010 Tarihli ve 2010/20 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları