05 Şubat 2010 27484 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5921 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5921 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

- 956 Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Hükümete Verilen İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 10/2/2010 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜKLER

- 2010/9 Tasfiye Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2010/9 Tasfiye Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2010/10 Posta Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2010/10 Posta Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ekrem YILDIZ'ın Atanması Hakkında Karar (No: 2010/1)

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hayri COŞKUN'un Atanması Hakkında Karar (No: 2010/2)

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2010/1 Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2010/1 Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2010/2 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2010/2 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/3)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/3)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları