17 Aralık 2009 27435 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5939 Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5939 Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 5940 İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5940 İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15635 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2009/15635 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2009/15641 Marmaray Projesi Kapsamındaki Bazı İşlerde Fiyat Güncellemesi Yapılması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Devlet, Adalet, İçişleri, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2009/15634 Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2009/15634 Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik- 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

- Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bingöl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Fatih Üniversitesi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

- Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ile İlgili 2009/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi- Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ile İlgili 2009/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ- Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/59)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/59)

KURUL KARARLARI

- Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 16/12/2009 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı

- Kamu İhale Kurulunun 7/12/2009 Tarihli ve 2009/DK.D-164 Sayılı Kararı- Kamu İhale Kurulunun 7/12/2009 Tarihli ve 2009/DK.D-164 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları