Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Seri No:

Sayı/Sıra No:

Tarih: 05.12.2009

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27423

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında "İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 392 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı yeniden değerleme oranını %2,2 olarak tespit ve ilan etmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2010 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Bayiler için uygulanacak para cezası miktarları, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, aşağıdaki tabloda gösterilen tutarların beşte biri oranında uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|İLGİLİ KANUNMADDESİ      |KANUNDAÖNGÖRÜLEN |2009 YILINDA   |2010 YILINDA   |
|               |PARA       |UYGULANACAKPARA |UYGULANACAKPARA  |
|               |CEZALARI(YTL)  |CEZALARI(TL)   |CEZALARI(TL)   |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|19 uncu Maddenin İkinci    |600.000,-    |672.000,-    |686.784,-     |
|Fıkrasının (a) Bendi     |         |         |         |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|19 uncu Maddenin İkinci    |250.000,-    |280.000,-    |286.160,-     |
|Fıkrasının (b) Bendi     |         |         |         |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|19 uncu Maddenin Üçüncü    |1.000-50.000   |1.120-56.000   |1.144-57.232   |
|Fıkrası            |,-        |,-        |,-        |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)