Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 Uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Seri No:

Sayı/Sıra No:

Tarih: 05.12.2009

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27423

4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında "İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 392 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı yeniden değerleme oranını %2,2 olarak tespit ve ilan etmiştir. 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda artırılarak uygulanması gerekmektedir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2010 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|İLGİLİ KANUN MADDESİ     |KANUNDAÖNGÖRÜLEN |2009 YILINDA   |2010 YILINDA   |
|               |PARA       |UYGULANACAK   |UYGULANACAK    |
|               |CEZALARI(YTL)  |PARA       |PARA       |
|               |         |CEZALARI(TL)   |CEZALARI(TL)   |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|9 uncu Maddenin Birinci    |350.000,-    |392.000,-    |400.624,-     |
|Fıkrasının (a) Bendi     |         |         |         |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|9 uncu Maddenin Birinci    |300.000,-    |336.000,-    |343.392,-     |
|Fıkrasının (b) Bendi     |         |         |         |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|9 uncu Maddenin Birinci    |350.000,-    |392.000,-    |400.624,-     |
|Fıkrasının (c) Bendi     |         |         |         |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|9 uncu Maddenin Birinci    |500.000,-    |560.000,-    |572.320,-     |
|Fıkrasının (d) Bendi     |         |         |         |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|9 uncu Maddenin Birinci    |500.000,-    |560.000,-    |572.320,-     |
|Fıkrasının (e) Bendi     |         |         |         |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|9 uncu Maddenin Birinci    |600.000,-    |672.000,-    |686.784,-     |
|Fıkrasının (f) Bendi     |         |         |         |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|
|9 uncu Maddenin Birinci    |600.000,-    |672.000,-    |686.784,-     |
|Fıkrasının (g) Bendi     |         |         |         |
|------------------------------+-----------------+-----------------+------------------|