Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27423

MADDE 1 - 10/3/1991 tarihli ve 20810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"TRT Teftiş Kurulu Başkanı, TRT Teftiş Kurulunda Başmüfettiş olarak görev yapanlar arasından atanır."

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başmüfettişliğe, TRT Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcılığı dahil en az 10 yıl görev yapmış müfettişler arasından atama yapılır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müfettişler çalışmaları sırasında, Kurum mevzuatının personele takdirname verilmesini veya ödüllendirilmesini düzenleyen maddeleri kapsamında bir durum belirlediklerinde, bu hususta öneride bulunabilirler."

( (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"TRT Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul, Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört TRT Müfettişinden oluşur. Genel Müdür gerektiğinde Kurula başkanlık yapabilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"g) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ndan, Genel Müdürlükçe tespit ve ilan edilecek yeterli puanı almış olmak,"

"ğ) KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olan adaylar (son sıradaki adaya eşit puan alan adaylar dahil) arasında olmak,"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 32 - Sınava girmek isteyen adaylar, Kuruma bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte bizzat veya posta yoluyla başvururlar:

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

a) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

e) 4 adet vesikalık fotoğraf,

f) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

g) Özgeçmişi,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

h) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da Kurumca onaylanmış sureti."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Teftiş Kurulu Başkanı tarafından onaylanmış bildirimler üzerinde Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı maddi hatalar dışında herhangi bir değişiklik yapamaz."

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Diğer hükümler

MADDE 49 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.