Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliklerinin Tabi Olduğu Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27423

MADDE 1 - 15/1/1997 tarihli ve 22878 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliklerinin Tabi Olduğu Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Üretici birliği: Bakanlıktan üretici birliği belgesi alanları,"

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üretici birlikleri

MADDE 4 - Üreticilerce ilgili kanunlara göre kurulan kooperatif ve kooperatif üst kuruluşlarından, üretici birliği belgesi alanlar 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında üretici birliği olarak kabul edilir.

29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan birliklerden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyanlara üretici birliği belgesi verilebilir. Belge alanlar, 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında üretici birliği olarak kabul edilir."

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üretici birliği belgesi

MADDE 5 - Üretici birliği belgesi verilmesinde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) İlgili kanunlara göre kooperatif, kooperatif üst kuruluşu ya da tarımsal üretici birliği olarak kurulmuş olması,

b) Ortak veya üye sayısının en az 50 olması,

c) Ortak veya üyelerinin ziraat odasına kayıtlı olması,

d) Sebze ve meyve üzerinde faaliyet göstermesi,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

e) Anasözleşme veya tüzüklerindeki amaç bölümünde ortak veya üyelerinin ürettiği sebze ve meyveleri pazarlamak, ortaklık veya üyelik şartları bölümünde ise sebze ve meyve üreticisi olmak ibaresine yer verilmesi.

Üretici birliği belgesi almak isteyenler bir dilekçe ile Bakanlığa başvurur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir.

a) En az 50 ortak veya üyeyi gösterir ilgili ziraat odasınca tasdikli liste,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Üretici birliği belgesi alınmasına ve ilgilendirilmek istenen toptancı haline ilişkin yönetim kurulu kararı,

c) Anasözleşme veya tüzüğünün aslı ya da kurumca onaylı örneği,

d) Sebze ve meyve üzerinde faaliyette bulunulduğuna ilişkin yetkililerce imzalı taahhütname.

Yapılan inceleme sonucunda, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdığı anlaşılanlara üretici birliği belgesi verilir."

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - Üretici birlikleri ilke olarak birlik merkezine en yakın toptancı haliyle ilgilendirilir. Üretici birliklerinin toptancı hallerle ilgilendirilmelerinde, üretim bölgesinin konumu, ulaşım imkanları, ilgililerin talebi ve hal kapasiteleri gibi hususlar göz önünde tutulur."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

"Üretici birlikleri, ortağı veya üyesi olmayan üreticiler tarafından satılmak üzere kendilerine teslim edilen ya da gönderilen yaş sebze ve meyveleri komisyoncu sıfatıyla alıp onlar hesabına satamaz."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanlar ile 7 nci madde hükümlerine bir takvim yılı içinde üç kez aykırı hareket eden üretici birliklerinin üretici birliği belgesi Bakanlıkça iptal edilir. Üretici birliği belgesi iptal edilenlere, belgenin iptaline ilişkin Bakanlık kararını takip eden bir yıl içinde yeniden üretici birliği belgesi verilmez."

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.