03 Aralık 2009 27421 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Avustralya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)- Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)

- İşkolu Tespit Kararı (2009/56)- İşkolu Tespit Kararı (2009/56)

- Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 114)- Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 114)

- KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/11/2009 Tarihli ve 3433 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/11/2009 Tarihli ve 3433 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/76, K: 2008/108 Sayılı Kararı (17/7/2004 Tarihli ve 5232 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2/12/1999 Tarihli ve 4483 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/76, K: 2008/108 Sayılı Kararı (17/7/2004 Tarihli ve 5232 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2/12/1999 Tarihli ve 4483 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları