24 Kasım 2009 27416 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5923 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5923 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15564 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan Kendi VatandaşlarınIN ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15564 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan Kendi VatandaşlarınIN ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15612 Bazı Yükseköğretim Kurumları Bünyesinde Bulunan Teknik Eğitim Fakülteleri, Mesleki Eğitim Fakülteleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakülteleri ile Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinin Kapatılması ve Aynı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Yeni Fakülteler Kurulması Hakkındaki 2/11/2009 Tarihli ve 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Yardım Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Yardım Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Murat Sertel İleri İktisadi İncelemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ- Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 64)- Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 64)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları