10 Kasım 2009 27402 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 950 (10/333, 334, 335) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Hayati YAZICI'ya, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Trabzon İli Beşikdüzü İlçesine Bağlı Türkelli Beldesinin İsminin "Oğuz" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği- Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

- Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

- ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/30, K: 2009/18 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/5/2000 Tarihli ve 4571, 20/3/2002 Tarihli ve 4747 Sayılı Kanunlar ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/30, K: 2009/18 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/5/2000 Tarihli ve 4571, 20/3/2002 Tarihli ve 4747 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/94, K: 2009/92 Sayılı Kararı (27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 21/3/2006 Tarihli ve 5473 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/94, K: 2009/92 Sayılı Kararı (27/6/1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 21/3/2006 Tarihli ve 5473 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/94, K: 2009/140 Sayılı Kararı (29/3/2003 Tarihli ve 4833 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/94, K: 2009/140 Sayılı Kararı (29/3/2003 Tarihli ve 4833 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları