24 Ekim 2009 27386 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15523 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 20/7/2006 Tarihli Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolüne 2. Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15523 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 20/7/2006 Tarihli Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolüne 2. Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik- Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karayolları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği- Karayolları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/10/2009 Tarih ve 2009/59 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları