22 Ağustos 2009 27327 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15282 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan - 2009/15282 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan "Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15315 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar- 2009/15315 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar

ATAMA KARARI

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/3)

- Kamu İhale Genel Tebliği- Kamu İhale Genel Tebliği

- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun'un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararı'nın 1 inci Maddesi (g) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Kurul Kararı (No: 183)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları