06 Ağustos 2009 27311 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 946 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Antalya Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN'in Seçildiğine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

- Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Geçici Danışma Kurulları Yönetmeliği- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Geçici Danışma Kurulları Yönetmeliği

- Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyolojik Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/39)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/39)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/40)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/40)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/41)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/41)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/42)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/42)

- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/9)- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/9)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/8 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları