Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan

Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27292

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile, ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,

b) e.i.r.p (Effective Isotropic Radiated Power): Etkin izotropik yayılım gücünü,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

c) e.r.p (Effective Radiated Power): Etkin yayılım gücünü,

ç) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

d) Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazı: 26.960-27.410 MHz frekans bandı içinde elektromanyetik girişimlere karşı korunmayan, bu Yönetmelikte belirtilen kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen telsiz cihazını,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) Hz: Frekans birimi olan Hertzi,

f) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

g) KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü,

ğ) kHz: Kilo Hertzi,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

h) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

ı) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

i) MHz: Mega Hertzi,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

j) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Genel Esaslar

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan telsiz sistem ve cihazları, bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz sistemleri veya cihazları Kurum tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların telsiz sistemi üzerinde herhangi bir elektromanyetik girişime neden olmadan kullanılır. Özel telsiz sistem kullanıcıları, eklerde yer alan telsiz cihaz ve sistemleri belirtilen teknik kriterlere uygun olarak kullanmaları kaydıyla, eklerde tanımlı frekans bandlarındaki kullanımdan kaynaklanan elektromanyetik girişimi kabul etmek zorundadırlar. Ancak, tanımlı bandların dışındaki kullanımdan veya kullanıcılardan kaynaklanan elektromanyetik girişim olması halinde, bu girişimin kaldırılması için Kurum gerekli çalışmaları yapar.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz sistem ve cihazlarının münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılması ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmaması, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemesi ve kamu kullanımına açık olarak sunulmaması esastır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

(4) Eklerde belirtilen cihaz ve sistemlerin, bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ve kullanım amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda Kurumdan kurma ve kullanma izni alınması zorunludur.

(5) Ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, KEGM tarafından Amatör Telsizcilik Belgesi verilir. Amatör telsizcilik belgesine sahip olmayan gerçek kişiler, ya da sorumlu operatör nezareti bulunmaksızın tüzel kişiler amatör telsiz istasyonu kuramaz ve amatör telsizcilik faaliyetinde bulunamazlar.

(6) Kurum, bu Yönetmelikte anılan tüm sistem ve cihazların kurma ve kullanma esaslarına, teknik düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye yetkilidir.

(7) Bu Yönetmelikte anılan telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması ve kullanılmasında, bu Yönetmelikte belirtilen kurma ve kullanma esaslarının ihlal edildiğinin tespiti halinde, söz konusu cihaz veya sistemin kullanılmaması kaydıyla gerekli düzeltmeler için en fazla otuz gün süre verilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(8) Bu Yönetmelikte anılan tüm sistem ve cihazlar; 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile güvenlik koşullarına uygun olarak piyasaya arz edilir. Aksi halde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 6 - (1) 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Amatör Telsizcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut ruhsatname ve sertifikalar

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden bu Yönetmelik kapsamında olanlarının ruhsatnameleri ile halk bandı (CB) telsiz cihazlarının sertifikaları Kurum tarafından iptal edilir. Ancak, söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik kapsamında, sertifika, ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kullanılmaya devam edilir.

Mevcut sistem ve cihazlar

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde mevcut sistem ve cihazların frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak eklerde belirtilen değerlere getirmekle yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin tanımı

MADDE 1 - (1) Dar bölge telsiz çağrı (paging) sistemi, herhangi bir kuruluşun faaliyet gösterdiği hastane, otel, fabrika, depo gibi bina içlerinde veya bir kampüs gibi taşınmaz sınırları içerisindeki münhasıran kendi faaliyetine yönelik olarak kurulacak sabit verici veya sabit verici-alıcı ile portatif alıcı, portatif verici veya portatif verici - alıcı cihazlarından meydana gelen bir telsiz sistemidir.

Tanımlar

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 2 - (1) Bu Ekte geçen;

a) Çift yönlü çağrı: Bir vericinin alıcılarına doğru olan çağrısının yanında alıcılardan da vericiye doğru gönderilen çağrıyı,

b) Portatif alıcı: Veri veya konuşma mesajlarını almada kullanılan dahili antenli alıcı cihazları,

c) Portatif verici: Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde portatif alıcı cihazları ile birlikte veya ayrı olarak bulunan ve mesajın alındığını onaylamak maksadıyla kullanılan verici cihazları,

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2009)

ç) Portatif verici-alıcı: Üzerinde hem alıcı hem de verici bulunan portatif cihazları,

d) Sabit alıcı: Dar bölge telsiz çağrı sistemlerindeki sabit istasyonlarda onaylama mesajlarını almak maksadıyla kullanılan sabit alıcı cihazları,

e) Sabit verici: Telsiz çağrı sisteminin sabit istasyonlarında bulunan ve veri veya konuşma mesajlarının iletiminde kullanılan sabit verici cihazları,

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

f) Sabit verici-alıcı: Üzerinde hem alıcı hem de verici bulunan sabit cihazları,

g) Tek yön çağrı: Bir vericinin sadece alıcı cihazlarına doğru olan çağrıyı,

ğ) Veri: Sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesini

ifade eder.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Kullanım esasları

MADDE 3 - (1) Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinin, genellikle iş yeri, hastane, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da kampüs veya açık alanlarda kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılması gerekmektedir. Çağrı sistemi uygulamaları için sadece Tablo-1de belirtilen kanal frekanslarının kullanılması gerekmektedir.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

MADDE 4 - (1) Dar bölge telsiz çağrı sistemlerinde kullanılacak frekans kanalları ve diğer teknik kriterler Tablo-1de yer almaktadır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Tablo-1: Dar Bölge Telsiz Çağrı Sistemleri Teknik Kriterleri

|----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|Tahsis Edilen  |Kanal No    |Frekanslar   |Band Genişliği |Maksimum Çıkış |Açıklamalar   |
|Frekans Bandı  |        |        |        |Gücü (Watt)   |         |
|(MHz)      |        |        |        |        |         |
|        |        |(MHz)      |(kHz)      |        |         |
|----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|27.750-     |1        |27.750     |25       |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|27.975     |2        |27.775     |25       |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |3        |27.800     |25       |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |4        |27.825     |25       |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |5        |27.850     |25       |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |6        |27.875     |25       |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |7        |27.900     |25       |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |8        |27.925     |25       |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |9        |27.950     |25       |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |10       |27.975     |25       |4        |Tek yön çağrı  |
|----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|167.000-    |11       |1.670.000    |12.5 veya 25  |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|167.100     |12       |1.670.125    |12.May     |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |13       |1.670.500    |12.5 veya 25  |4        |Tek yön çağrı  |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |14       |1.670.625    |12.May     |4        |Tek yön çağrı  |
|----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |15       |1.671.000    |12.5 veya 25  |0.01      |Sadece çift   |
|        |        |        |        |        |yönlü çağrılar  |
|        |        |        |        |        |içindir     |
|----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|468.1000-    |16       |4.681.000    |12.May     |4        |Tek yön çağrı  |
|468.1125    |        |        |        |        |         |
|        |----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |17       |4.681.125    |12.May     |4        |Sadece çift   |
|        |        |        |        |        |yönlü çağrılar  |
|        |        |        |        |        |içindir     |
|----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|

Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

( (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 1 - (1) Halk Bandı (CB) Telsiz Cihazı; 26.960-27.410 MHz frekans bandı içinde bu Eke ait Tablo-1de belirtilen kanal frekanslarına ayarlı olarak sınırlı güçlerde kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen telsiz cihazıdır.

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu Ekte geçen;

a) AM (Amplitute Modulation): Genlik modülasyonunu,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

b) CB (Citizen Band): Halk Bandını,

c) FM (Frequency Modulation): Frekans modülasyonunu,

ç) Kodlu haberleşme: Haberleşmenin üçüncü şahıslar tarafından anlaşılmaması için mesajların önceden üzerinde anlaşılmış bir kod kitabına göre değiştirilerek iletilmesini,

d) PM (Phase Modulation): Faz Modülasyonunu

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

ifade eder.

Kullanım esasları

MADDE 3 - (1) Halk Bandı (CB) telsiz sisteminde yer alan cihazlar; maksimum 4 Watt çıkış gücünde, açısal modülasyon (frekans veya faz modülasyonu FM/PM) veya genlik modülasyonu (çift yan bant AM) veya bir modülasyon seçme anahtarı ile ayırmak suretiyle her iki modülasyon türü birlikte olmak üzere kullanılabilir.

(2) Halk Bandı telsiz kullanıcılarının, aşağıda belirtilen sınırlamalara uyması gerekmektedir:

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2009)

a) Müzik, ıslık ve benzeri sesler çıkaran diğer aletlerin sesleri yayınlanamaz.

b) Açık lisan yerine kodlu haberleşme yapılamaz.

c) Televizyon ve radyo programları canlı olarak veya banttan yayınlanamaz.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

ç) Bir başka halk bandı telsiz kullanıcısının haberleşmesi engellenemez.

d) Cihazın teknik özelliklerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

e) Cihazlara dışarıdan güç yükseltici ilave edilemez.

f) Dokuzuncu kanal acil yardım çağrı ve onbirinci kanal buluşma kanalı olup, başka amaçlar için kullanılamaz.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

MADDE 4 - (1) Her kanal band genişliği 10 kHz dir.

(2) Sabit, araç ve el cihazların çıkış gücü maksimum 4 Watt tır.

(3) Kanal merkez frekansları Tablo-1de belirtilmektedir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Tablo-1: Halk Bandı Telsizlerinin Kanal Frekansları

|-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|Tahsis   |Kanal No  |Frekans  |Kanal No  |Frekans   |
|Edilen Frek|      |(MHz)   |      |(MHz)    |
|Bandı   |      |      |      |      |
|(MHz)   |      |      |      |      |
|-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|26.960-  |1     |26.965   |21     |27.215   |
|27.410   |      |      |      |      |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |2     |26.975   |22     |27.225   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |3     |26.985   |23     |27.235   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |4     |27.005   |24     |27.245   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |5     |27.015   |25     |27.255   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |6     |27.025   |26     |27.265   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |7     |27.035   |27     |27.275   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |8     |27.055   |28     |27.285   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |9     |27.065   |29     |27.295   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |10     |27.075   |30     |27.305   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |11     |27.085   |31     |27.315   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |12     |27.105   |32     |27.325   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |13     |27.115   |33     |27.335   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |14     |27.125   |34     |27.345   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |15     |27.135   |35     |27.355   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |16     |27.155   |36     |27.365   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |17     |27.165   |37     |27.375   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |18     |27.175   |38     |27.385   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |19     |27.185   |39     |27.395   |
|      |-----------+-----------+-----------+------------|
|      |20     |27.205   |40     |27.405   |
|-----------+-----------+-----------+-----------+------------|

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

MADDE 1 - (1) Konut sitesi, organize sanayi bölgesi, fabrika sahası, park ve bahçe gibi sınırları belirli lokal alanlarda veya Büyükşehir belediye statüsündeki belediyeler ile bunlara bağlı ilçe belediyeler hariç olmak üzere, diğer il, ilçe ve belde belediye mücavir alanlarında veya Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet alanlarında kullanılan bir sabit verici ve birden fazla alıcıdan oluşan telsiz sistemidir.

Kullanım kısıtlamaları

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm kablosuz ses yayın sistemlerinde aşağıda belirtilen sınırlamalara uyulması gerekmektedir:

a) Müzik, ıslık ve benzeri sesler çıkaran diğer aletlerin sesleri yayınlanamaz.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2009)

b) Açık lisan yerine kodlu haberleşme yapılamaz.

c) Televizyon ve radyo programları canlı olarak veya banttan yayınlanamaz.

ç) Bir başka kablosuz ses yayın sistemi kullanımı engellenemez.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

d) Cihazlarda hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

e) Cihazlara dışarıdan güç yükseltici ilave edilemez.

(2) İl, ilçe ve belde belediye başkanlıklarınca kullanılacak kablosuz ses yayın sistemleri ile ilgili belediyenin mücavir alanı dışına yayın yapılamaz.

(3) Tüm kablosuz ses yayın sistemlerinin, bu Yönetmelikte belirtilen kullanım esasları ve teknik kriterlere uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2009)

(4) Tüm kablosuz ses yayın sistemleri tesis edilirken, bu sistemler arasında olabilecek karışımı önlemek için Tablo-4te yer alan ton kodları, seçici çağrı özelliği veya çift tonlu çoklu frekans kodlaması (DTMF-Dual Tone Multi Frequency) sistemi kullanılabilir.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

MADDE 3 - (1) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurulacak ses yayın sistemlerinin teknik kriterleri Tablo-1de yer almaktadır.

Tablo-1: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın Sistemleri Teknik Kriterleri

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

|----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|Tahsis Edilen  |Kanal No    |Frekans (MHz)  |Band Genişliği |Cihaz Çıkış Gücü |
|Frekans Bandı  |        |        |(kHz)      |(Watt)      |
|(MHz)      |        |        |        |         |
|----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|173.8825-    |1        |1.738.825    |12.5      |5        |
|173.9875    |        |        |        |         |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |2        |1.739.000    |12.5      |5        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |3        |1.739.250    |12.05.2025   |5        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |4        |1.739.375    |12.5      |5        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |5        |1.739.500    |12.05.2025   |5        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |6        |1.739.625    |12.5      |5        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |7        |1.739.750    |12.05.2025   |5        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |8        |1.739.875    |12.5      |5        |
|----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|445.2500-    |9        |4.452.500    |12.5      |5        |
|445.4625    |        |        |        |         |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |10       |4.452.625    |12.5      |5        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |11       |4.452.750    |12.5      |5        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |12       |4.454.125    |12.5      |5        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |13       |4.454.250    |12.5      |5        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |14       |4.454.500    |12.5      |5        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |15       |4.454.625    |12.5      |5        |
|----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|

(2) Konut siteleri, organize sanayi bölgeleri, parklar, fabrika sahaları gibi dış sınırları belirli lokal alanlarda kurulacak kablosuz ses yayın sistemlerinin teknik kriterleri Tablo-2de yer almaktadır.

Tablo-2: Dış Sınırları Belirli Lokal Alanlarda Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın Sistemleri Teknik Kriterleri

|----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|Tahsis Edilen  |Kanal No    |Frekans (MHz)  |Band Genişliği |Cihaz Çıkış Gücü |
|Frekans Bandı  |        |        |(kHz)      |(Watt)      |
|(MHz)      |        |        |        |         |
|----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|445.2875-445.40 |1        |4.452.875    |12.May     |2        |
|00       |        |        |        |         |
|----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |2        |4.453.000    |12.May     |2        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |3        |4.453.750    |12.May     |2        |
|        |----------------+----------------+----------------+-----------------|
|        |4        |4.454.000    |12.May     |2        |
|----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve bağlı ilçe belediyeleri hariç diğer il, ilçe ve belde belediyelerince kurulacak ses yayın sistemleri teknik kriterleri:

a) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve bağlı ilçe belediyeleri hariç diğer il, ilçe ve belde belediyelerince kurulacak ses yayın sistemlerine ait teknik kriterler Tablo-3te yer almaktadır.

b) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra belediye başkanlıklarınca sadece 5-17 kanal frekanslarında yeni kablosuz ses yayın sistemleri kurulabilecektir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

c) Bu Yönetmeliğin yayımından önce, Tablo-3te belirtilen frekanslar haricinde kurulan kablosuz ses yayın sistemleri kullanıcılarının, sistemlerini bu Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Tablo-3te belirtilen 5-17 kanal frekanslarına ayarlatmaları gerekmektedir.

ç) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kurum tarafından daha önce sistem kurma ve kullanma izni verilen ve kanal frekansları Tablo-3te belirtilen 1, 2, 3 ve 4 üncü kanal frekansları olan kablosuz ses yayın sistemlerinin, Kurum tarafından telsiz sistemi kurma ve kullanma izni verilmiş diğer sistemler üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik girişim yaratmaması kaydıyla kullanılmasına devam edilir. Herhangi bir zararlı elektromanyetik girişim yaratması halinde ise kullanıcı tarafından gerekli önlemler alınarak Kurum tarafından verilecek 30 günlük süre içinde girişime neden olan kablosuz ses yayın sisteminin frekansları Tablo-3te belirtilen 5-17 nci kanal frekansları ile değiştirilebilir.

Tablo-3: Belediyelerce Kullanılacak Kablosuz Ses Yayın Sistemleri Teknik Kriterleri

|-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|Tahsis   |Kanal No  |Frekans  |Band    |Cihaz Çıkış|Açıklamalar      |
|Edilen Frek|      |(MHz)   |genişliği |Gücü    |           |
|Bandı   |      |      |      |      |           |
|(MHz)   |      |      |      |      |           |
|      |      |      |(kHz)   |(Watt)   |           |
|-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|150.3000- |1     |1.503.000 |25     |5     |Yeni sistem kurulumu |
|150.6000  |      |      |      |      |yapılmayacaktır    |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------|           |
|      |2     |1.504.000 |25     |5     |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------|           |
|      |3     |1.504.750 |25     |5     |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------|           |
|      |4     |1.506.000 |25     |5     |           |
|-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|173.8250- |5     |1.738.250 |12.May   |5     |           |
|173.8750  |      |      |      |      |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|      |6     |1.738.375 |12.May   |5     |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|      |7     |1.738.500 |12.May   |5     |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|      |8     |1.738.625 |12.May   |5     |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|      |9     |1.738.750 |12.May   |5     |           |
|-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|445.3125- |10     |4.453.125 |12.May   |5     |           |
|445.4875  |      |      |      |      |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|      |11     |4.453.250 |12.May   |5     |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|      |12     |4.453.375 |12.May   |5     |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|      |13     |4.453.500 |12.May   |5     |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|      |14     |4.453.625 |12.May   |5     |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|      |15     |4.453.875 |12.May   |5     |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|      |16     |4.454.750 |12.May   |5     |           |
|      |-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|
|      |17     |4.454.875 |12.May   |5     |           |
|-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------|

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(4) Tüm ses yayın sistemlerinde kullanılacak ton kodu listesi Tablo-4'te yer almaktadır.

Tablo-4: Ton Kodu Listesi

|---------------------+---------------------+----------------------|
|A GRUBU (Hz)     |B GRUBU (Hz)     |C GRUBU (Hz)     |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|67          |71.9         |74.4         |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|77          |82.5         |79.7         |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|88.5         |94.8         |85.4         |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|100         |103.5        |91.5         |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|107.2        |110.9        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|114.8        |118.8        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|123         |127.3        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|131.8        |136.5        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|141.3        |146.2        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|151.4        |156.7        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|162.2        |167.9        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|173.8        |179.9        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|186.2        |192.8        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|203.5        |210.7        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|218.1        |225.7        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|233.6        |241.8        |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|
|250.3        |           |           |
|---------------------+---------------------+----------------------|

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

MADDE 1 - (1) Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla, amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin bu Yönetmelikte belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı sabit, araç ve el telsiz cihazlarının her biri veya birkaçından oluşan amatör telsiz istasyonudur.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu Ekte geçen;

a) Acil durum ve afet haberleşmesi: Afetlerde, beklenmedik olaylarda ya da can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili durumlar ya da bunların tatbikatlarında mahalli, bölgesel veya yurt çapında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, amatör telsizcilerin ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini,

b) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,

ç) AMPR (Amateur Packet Radio): Amatör Paket Radyo Sistemini,

d) APRS (Automatic Position/Packet Reporting System): Otomatik Pozisyon Belirleme/Paket Haberleşme Sistemini,

e) CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administraions): Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansını,

( (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

d) FSTV (Fast Scan TV): Hızlı Taramalı Televizyon Sistemini,

f) IARU (International Amateur Radio Union): Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini,

g) ITU (International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

ğ) PSK (Phase Shift Keying): Faz Kaydırmalı Anahtarlama modunu,

h) PACTOR: Destekleyen Terminal Düğüm Kontrolörleri (Terminal Node Controller (TNC)) yardımıyla kullanılabilen, birden fazla alt taşıyıcı kullanan Faz Kaydırmalı Anahtarlama (multi-sub-carrier-PhaseShift Keying (PSK)) ve ARQ (Automatic Request) temeline dayanan sayısal haberleşme modunu,

ı) RTTY (Radio Teletype): Radyo Teleks'i,

i) Sorumlu Operatör: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyonda yapılan çalışmalardan sorumlu olan amatör telsizciyi,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

j) SSTV (Slow Scan TV): Yavaş Taramalı Televizyon sistemini,

k) TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol): İnternet Haberleşme Protokolunu,

l) İnternet-Telsiz Arayüzü (Gateway): Bir arabirim kullanımı ile haberleşme sistemleri arasında veri, görüntü veya ses aktarma sistemini

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ifade eder.

Kullanım kısıtlamaları

MADDE 3 - (1) Amatör Telsizcilik Belgesine sahip kişiler tarafından kullanılacak el, araç ve sabit merkez telsiz cihazları Tablo-1de belirtilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartlarda olmak kaydıyla, frekans tahsisine, telsiz ruhsatına gerek olmaksızın ve Kurumdan herhangi bir izin alınmaksızın kullanılır.

(2) Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

(3) Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde bulunabilirler.

(4) Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve eklentileri önceden yapabilir veya yaptırabilirler.

(5) Amatör telsizcilik belgesi sahibi gerçek kişiler, yurt sathında birden fazla istasyon kurabilirler.

(6) Amatör telsizcilerin kullanacakları anten çeşitleri; cihazın gücüne, frekans bandına ve kullanılacak mahallin olanaklarına göre amatör telsizciler tarafından belirlenir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(7) Amatör telsizciler, antenlerin monte edileceği yüksek kule ya da yapılarda ışıklandırma ve benzeri tedbirleri alırlar.

(8) Amatör telsizciler, trafiğe açık hava alanlarının civarında kurulacak anten tesislerinden kaynaklanan zararlı elektromanyetik girişimi giderici her türlü önlem alırlar.

(9) Amatör telsiz istasyonundaki vericilerin ayarları ve ölçümleri sırasında suni yük (dummy load) kullanılır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(10) KEGM'ye bildirimde bulunmak kaydıyla Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan yabancı bir ülkeden ülkemize gelen yabancı amatör telsizcilerin kullandıkları telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma izni ve ruhsattan muaftır.

(11) A sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; tüm amatör telsiz istasyonlarında bu sınıfa izin verilen ve Tablo-1'de belirtilen frekansları yine aynı tabloda belirtilen teknik kriterlere uymak kaydıyla kullanırlar.

(12) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu istasyonlarda veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyonun sorumlu operatörü gözetiminde ve sorumluluğunda, Tablo-1de belirtilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler. İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözetimi dışında veya kendi adlarına kayıtlı istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği frekanslarda faaliyetlerde bulunabilirler.

(13) A sınıfı belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında bulunan istasyonlarda, bir sorumlu operatörün hazır bulunması halinde; belge sahibi olmayan üçüncü şahısların, eğitim ve özendirilmesi amacıyla, amatör telsiz haberleşmesine katılmalarına izin verilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(14) Amatör telsizciler, amatör telsiz dernekleri tarafından kurulan tekrarlayıcı (role) sistemleri aracılığı ile amatör faaliyetlerde bulunabilirler. Amatör Telsizciler, deneysel ya da internet-telsiz arayüzü kullanan diğer amatör telsizcilik faaliyetlerinde de bulunabilir; bu durumlarda Kurum tarafından yapılan frekans planlamasına uyulur.

(15) Amatör telsizciler tarafından:

a) Amatör telsiz istasyonunun bir bedel, herhangi bir maddi çıkar, doğrudan veya dolaylı yolla yapılan bir vaad karşılığı kullanılması,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

b) Amatör telsizcilere ayrılan frekans bandlarında ticari amaçlı radyo ve televizyon yayınlarının naklen veya banttan yayınlanması veya bu tür bir yayın yapılması,

c) Acil durum ve afet haberleşmesi ve 3 üncü maddenin onüçüncü fıkrasında belirtilen durumlar haricinde, Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

ç) Üçüncü şahısların mesajlarının ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,

d) Herhangi bir amaçla amatör telsiz istasyonları aracılığıyla müzik yayını yapılması,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

e) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,

f) Yurt içi veya uluslararası amatör haberleşme mesajlarının, (Q) kodları, mors kodu, RTTY, SSTV, FSTV, PSK, PACTOR, AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerleri gibi uluslararası amatör haberleşmelerde ve uygulamalarda kullanılan yöntemler dışında; üçüncü şahısların yapılan haberleşmeyi çeşitli cihazlar ve yazılımlar kullanarak dinlemelerini engelleyecek şekilde, özel sistemler kullanarak, kriptolu olarak alınması veya gönderilmesi,

g) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

ğ) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen ayrıcalıklar dışında üçüncü şahıslara kullandırılması,

h) Amatör telsizcilerin kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,

ı) Tesadüfen kaydedilen veya dinlenen amatör telsiz servisi haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması

yasaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(16) Amatör Telsizcilikle ilgili olarak ITU, CEPT ve IARU gibi uluslararası organizasyonların frekans planlama ve koordinasyonu ile cihazlara ilişkin teknik düzenlemeleri, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde Kurum internet sayfasında yayınlanarak uygulanır.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

MADDE 4 - (1) Amatör telsizcilerin amatör telsiz istasyonlarında kullanmalarına izin verilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartları Tablo-1de yer almaktadır.

(2) Bu Ek'e ait Tablo-1deki frekans bandlarının karşılarında belirtilen açıklama rakamlarının ifade ettiği anlamlar Tablo-2de yer almaktadır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(3) İzin verilen emisyon tiplerini gösteren sınırlamaların ifade ettiği anlamlar ve emisyon tiplerinde müsaade edilen maksimum band genişlikleri Tablo-3te yer almaktadır.

Tablo-1: Amatör Radyo Band Planları

Band

|---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|Band   |Dalga  |Frekans Bandı  |Tahsis  |Frekans |Verici  |Verici  |İzin   |İzin   |
|     |     |        |Durumu  |Bandları-|Çıkış  |PEP Gücü |Verilen |Verilen  |
|     |     |        |     |na İliş- |Gücü   |     |Belge  |Emisyon  |
|     |     |        |     |ki    |     |     |Sınıfı  |Tipi   |
|(MHz)  |Boyu   |        |     |Açıklama |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|0,136  |2200 m  |135.7-137.8   |S    |     |1 W   |5 W   |A ve B  |A1A,   |
|     |     |kHz       |     |     |     |     |     |A1B    |
|---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|1,8   |160 m  |1810-1840 kHz  |P    |11    |9 W   |30 W   |A    |A1A,   |
|     |     |        |     |     |     |     |     |J3E    |
|     |     |1840-1850 kHz  |S    |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------|     |     |
|3,5   |80 m   |3500-3610 kHz  |P    |2    |75 W   |75 W   |     |A1A    |
|     |     |3610-3800 kHz  |S    |9    |     |     |     |A1B    |
|     |     |        |     |     |     |     |     |A2A    |
|     |     |        |     |     |     |     |     |A3C    |
|     |     |        |     |     |     |     |     |F1A    |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|7    |40 m   |7000-7200 kHz  |P    |2, 14  |     |     |     |F2B    |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |---------|     |     |
|10    |30 m   |10100-10150   |S    |2, 4,  |     |100 W  |     |F2A    |
|     |     |kHz       |     |5    |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |---------|     |     |
|14    |20 m   |14000-14250   |P    |2, 3   |     |400 W  |     |H3E    |
|     |     |kHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|     |     |14250-14350   |P    |3    |     |     |     |J2A    |
|     |     |kHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|18    |17 m   |18068-18168   |S    |1, 3   |     |     |     |J2B    |
|     |     |kHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|21    |15 m   |21000-21150   |P    |2, 3   |     |     |     |J3C, J3E, |
|     |     |kHz       |     |     |     |     |     |R3E    |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|     |     |21151-21450   |P    |3    |     |     |     |     |
|     |     |kHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|24    |12 m   |24890-24990   |S    |1, 2, 3 |     |     |     |     |
|     |     |kHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |----------|
|30    |10 m   |28000-29700   |P    |2, 3,  |     |     |     |A1A    |
|     |     |kHz       |     |6, 10,  |     |     |     |     |
|     |     |        |     |14    |     |     |     |     |
|     |     |        |     |     |     |     |     |A1B    |
|     |     |        |     |     |     |     |     |A2A,   |
|     |     |        |     |     |     |     |     |A2B    |
|     |     |        |     |     |     |     |     |A3C    |
|---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+     +----------|
|50    |6 m   |50-52 MHz    |S    |1,    |     |     |     |A3F    |
|     |     |        |     |10,15  |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|
|144-146 |2 m   |144-146 MHz   |P    |2, 3,  |75 W   |400 W  |A-B-C  |C3F    |
|     |     |        |     |7, 8,  |     |     |     |     |
|     |     |        |     |10,   |     |     |     |     |
|     |     |        |     |13,16  |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|     |     |430.200-430.700 |S    |     |     |     |     |F1A    |
|     |     |MHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|     |     |431.550-431.825 |S    |     |     |     |     |F1B    |
|     |     |MHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|430-440 |70 cm  |432,000-432,975 |S    |3, 7,  |     |     |     |F2A    |
|     |     |MHz       |     |8, 10,16 |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|     |     |433.400-433.575 |S    |     |     |     |     |F2B    |
|     |     |MHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|     |     |435.000-437.975 |S    |     |     |     |     |F3E,   |
|     |     |MHz       |     |     |     |     |     |F3F    |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|     |     |439.150-439.425 |S    |     |     |     |     |G3E    |
|     |     |MHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     +---------+     |
|1300   |23 cm  |1240-1300 MHz  |S    |3, 7,  |     |     |A-B   |H3E    |
|     |     |        |     |8, 10  |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|5700   |6 cm   |5650-5670 MHz  |S    |3, 12  |     |     |     |J2A    |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|     |     |5820-5850 MHz  |S    |     |     |     |     |J2B    |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|10000  |3 cm   |10450-10452   |S    |3    |     |     |     |J2C    |
|     |     |MHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|24000  |12 mm  |24000-24050   |P    |3, 12  |     |     |     |J3E    |
|     |     |MHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|47000  |6 mm   |47000-47200   |P    |3, 12  |     |     |     |J3F    |
|     |     |MHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|75000  |4 mm   |75500-76000   |P    |3    |     |     |     |R3E    |
|     |     |MHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|142000  |2 mm   |134000-136000  |P    |3    |     |     |     |     |
|     |     |MHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------|     |     |     |     |
|     |     |136000-142000  |S    |     |     |     |     |     |
|     |     |MHz       |     |     |     |     |     |     |
|---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------|

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Tablo-2: Frekans Bandlarına İlişkin Açıklamalar

|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|Karakter       |Açıklama                                |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(1) Bir       |Türkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin  |
|           |edildiğinde amatör hizmeti için bu bandda birinci öncelikli tahsis   |
|           |edilebilecektir.                            |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(2) İki       |3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz  |
|           |nokta frekansları olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi   |
|           |makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşme |
|           |idamesine yardımcı olmak süretiyle kullanılabilecektir.         |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(3) Üç        |Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.  |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(4) Dört       |Bu band Türkiye'de birinci öncelikle sabit hizmetlere ayrılmıştır,   |
|           |ancak olağanüstü hallerde 10100 kHz nokta frekansı resmi makamlarla   |
|           |işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardım |
|           |olmak amacıyla amatör telsiz istasyonları tarafından da         |
|           |kullanılabilecektir.                          |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(5) Beş       |Bu bandda yanlız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme        |
|           |yapılabilecektir.                            |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(6) Altı       |F3E ve G3E emisyonları 28.000 - 29.500 MHz arasında           |
|           |kullanılmayacaktır.                           |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(7) Yedi       |El telsizlerinin FM modunda azami çıkış gücünün, 5 W'ı         |
|           |geçemeyecektir.                             |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(8) Sekiz      |Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.         |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(9) Dokuz      |Uluslararası Amatör DX kullanımıdır.                  |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(10) On       |Bu bandda yapılacak çalışmalar, IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans   |
|           |tahsis planına uygun olarak, Kurum tarafından Milli Frekans Planı ekind |
|           |düzenlenen band planına göre yapılacaktır.               |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(11) Onbir      |J3E emisyonu sadece 1832 - 1835 kHz band aralığında kullanılabilir.   |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(12) Oniki      |Bu bandda SBT (Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi) cihazlarının ve KET (Kısa   |
|           |Mesafe Erişimli Telsiz) cihazlarının  çalıştırılmalarından doğan    |
|           |enterferansların kabul edilmesi zorunludur.               |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(13) Onüç      |Bu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role    |
|           |cihazlarının azami çıkış gücü 25 W'ı geçemeyecektir.          |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(14) Ondört     |Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahib |
|           |olan telsizciler, kendi imalatları olan ve en fazla 5 Watt çıkış    |
|           |gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7.000-7.100 MHz ve 28.000-29.700 MH |
|           |frekans bandında haberleşme yapabilecektir.               |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(15) Onbeş      |50-52 MHz bandı Kurumdan izin alınmak suretiyle kullanılabilecektir.  |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(16) Onaltı     |C Sınıfı amatör telsizciler tarafından 144-146 MHz ve 430-440 MHz   |
|           |bandlarında verici çıkış gücü 5 W'ı geçmiyecek şekilde haberleşme   |
|           |yapılabilecektir.                            |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(P)         |Birinci Öncelikli Servis (Primary Service):Frekans bandında birinci   |
|           |öncelikli çalışan servistir.                      |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|
|(S)         |İkinci Öncelikli Servis (Secondary Service): Frekans bandında ikinci  |
|           |öncelikli çalışan ve birinci öncelikli servisten gelen zararlı     |
|           |elektromanyetik girişimi kabul etmesi zorunlu olan servistir.      |
|---------------------+------------------------------------------------------------------------|

Tablo-3: Emisyon Tipleri

|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|Kısaltmalar|Emisyon Çeşidi                             |Band    |
|      |                                    |Genişliği  |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|A1A    |Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı    |100 Hz   |
|      |kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklind|      |
|      |anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını.  |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|A1B    |Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı    |100 Hz   |
|      |kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf  |      |
|      |yayını.                                |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|A2A    |Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullana|2.1 kHz   |
|      |sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde     |      |
|      |anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını.   |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|A2B    |Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullana|2.1 kHz   |
|      |sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını.    |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|A3C    |Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek   |3 kHz    |
|      |kanallı faksimil.                           |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|A3F    |Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek  |10.5 MHz  |
|      |kanallı televizyon yayını.                       |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|C3F    |Genlik modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanall|7.25 MHz  |
|      |televizyon yayını.                           |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|F1A    |Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal  |304 Hz   |
|      |bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.   |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|F1B    |Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal  |304 Hz   |
|      |bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını.         |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|F2A    |Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi|1.42 kHz  |
|      |ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.      |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|F2B    |Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi|1.42 kHz  |
|      |ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.           |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|F3E    |Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon   |16 kHz   |
|      |yayını.(29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişli|      |
|      |6 kHz'dir.)                              |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|F3F    |Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon |6 MHz    |
|      |yayını.                                |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|G3E    |Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. |16 kHz   |
|      |(29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band        |      |
|      |genişliği     6 kHz'dir.)                     |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|H3E    |Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva|3 kHz    |
|      |eden tek kanallı telefon yayını.                    |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|J2A    |Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle   |134 Hz   |
|      |edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kul|      |
|      |alınabilen telgraf yayını.                       |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|J2B    |Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici|134 Hz   |
|      |alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik |      |
|      |telgraf yayını.                            |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|J3C    |Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog   |3 kHz    |
|      |bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil.                |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|J3E    |Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog   |3 kHz    |
|      |bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını.               |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|J3F    |Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog   |6 MHz    |
|      |bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.            |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|
|R3E    |Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli |3 kHz    |
|      |taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.    |      |
|-----------+-----------------------------------------------------------------------+------------|

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)