Bakanlar Kurulundan

Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Karar Numarası: 2009/15195

Karar Tarihi: 29.06.2009

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27292

Ekli "Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 26/6/2009 tarihli ve 299 sayılı yazısı üzerine, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Kanunun 2 nci, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddeleri ile Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik'in 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C. ÇİÇEK           B. ARINÇ            A. BABACAN          M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı

H. YAZICI           F. N. ÖZAK           N. ERGÜN           H. YAZICI


E. BAĞIŞ           S. A. KAVAF           C. YILMAZ           S. ERGİN
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL          S. ERGİN            A. DAVUTOĞLU         M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı V.       Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU          M. DEMİR            R. AKDAĞ           B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı   Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER          Ö. DİNÇER            N. ERGÜN           T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY           V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Haşhaş kapsülü alım, fiyat ve esaslarının belirlenmesi

MADDE 1 - (1) 2009 yılı çizilmemiş haşhaş kapsülü baş alım fiyatı 2,40.-TL/Kg'dır. Buna ilişkin alım ve uygulama esasları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından belirlenir.

2010 yılı mahsulü haşhaş kapsülü alımı

MADDE 2 - (1) 2010 yılı için haşhaş kapsülü fiyatları ilan edilinceye kadar TMO'ca yeni mahsul 2009 yılı fiyat ve şartlarıyla satın alınır ve daha sonra fiyat farkı meydana geldiği takdirde bu miktar üreticiye ayrıca ödenir.

Haşhaş tohumu alım, fiyat ve esaslarının belirlenmesi

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2009)

MADDE 3 - (1) TMO; haşhaş tohumunun alımı ve satımına ilişkin fiyat, miktar ve bunlara ilişkin uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.

Malzeme temini, ithalat ve sözleşmeli ekim

MADDE 4 - (1) TMO;

a) Haşhaş ekim, üretim, kontrol, kapsül alım, depolama, muhafaza, sevk ve imalat işlemlerinin modernizasyonu için gerekli tarımsal ve teknolojik araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak, uygulamak ve diğer işlemleri yapmak için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, demirbaş eşya, araç ve gereçleri satın almaya, kiralamaya, gerektiğinde ithal etmeye, geçici veya daimi işyeri açmaya, kapatmaya, depo ve arazi kiralamaya,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

b) Haşhaş ve alkaloid konuları gereği ihtiyaç duyulan cihaz, ekipman, yedek parça, kimyasal madde ve ikmal malzemelerinin ithalatında, FOB/FOT veya C+F şekli ile ithal etmeye,

c) Kaliteli ürün elde edilmesi ve ürün çeşitlendirilmesini sağlamak amacıyla gerektiği takdirde üreticilerle sözleşme yapmaya, ekim bölgesi dışında da sözleşmeli çiftçi yoluyla tohumluk ve diğer alkaloidlerce zengin çeşitleri üretmeye, tohumluk üretiminde seleksiyondan dolayı oluşabilecek verim kaybını karşılamaya,

ç) Kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak amacıyla ekim izni verilen alanlarda TMO tarafından üretilmiş tohumlukları kullandırmaya, gerektiği takdirde üreticiye bedelsiz tohumluk dağıtmaya, avans (gübre, çapa, seyreltme, sulama, hasat vs. işlemler için) vermeye, haşhaş ekiminde münavebe sistemini uygulamaya,

d) Gerektiğinde gıda ve süs bitkisi amacıyla haşhaş ekimi yaptırmak üzere üreticilerle sözleşme yapmaya,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

yetkili kılınmıştır.

Görev zararı

MADDE 5 - (1) Haşhaş ekimini teşvik edici tedbirlerin alınması, kaliteli ürün yetiştirilmesi için yapılan ıslah çalışmaları, tohumluk üretimi, kapsülün muhafazası ve depolanması ile satın alınan ürünlerin değerlendirilmesindeki maliyet artışları dikkate alınarak, TMO'ca haşhaş kapsülü ve kapsülden elde edilen morfin ve türevleri ile haşhaş tohumunun iç ve dış satışlarından, tohumluk üretim ve dağıtımından doğabilecek zararlar görev zararı sayılır ve Hazinece karşılanır.

Haşhaş ekimi yapılacak il ve ilçeler

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2009)

MADDE 6 - (1) 2009 yılı sonbaharından itibaren Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, Kütahya, Tokat, Uşak illerinin tamamı ile Balıkesir İlinin Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri, Eskişehir İlinin Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar ilçeleri, Konya İlinin Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçeleri, Manisa İlinin Merkez, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde izin belgesi karşılığında haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi serbesttir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 7 - (1) 30/6/2008 tarihli ve 2008/13849 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Karar 1/7/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan müştereken yürütür.