24 Haziran 2009 27268 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5908 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Akdedilen 27 Nisan 1988 Tarihli Konsolosluk Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tadiline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5908 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Akdedilen 27 Nisan 1988 Tarihli Konsolosluk Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tadiline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5909 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5909 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Hayati YAZICI'ya, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'a, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

- Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

- Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 10 kHz - 60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik'te Geçen Meskun Mahal ile İlgili Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/6/2009 Tarihli ve 2009/29 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/6/2009 Tarihli ve 2009/30 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/6/2009 Tarihli ve 2009/31 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/6/2009 Tarihli ve 2009/32 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları