27 Mayıs 2009 27240 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/14988 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2009/14990 Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar- 2009/14990 Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar

- 2009/14991 Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımının Desteklenmesine Dair Karar- 2009/14991 Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımının Desteklenmesine Dair Karar

- 2009/14992 Bazı Yerleşim Alanlarının Uygulama Alanı Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2009/14999 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespiti Hakkında Karar- 2009/14999 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespiti Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Gazi Bankacılık ve Sigortacılık Araştırma Merkezi (GBSAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2009/25)- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2009/25)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Antrepo Rejimi)(Seri No: 17)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/5/2009 Tarihli ve ÖİB-K-10 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları